အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, May 15, 2017

တုံ႔လွည့္ေမတၱာစာစဥ္ (၁၂)

ပညာေရး၊ လမ္းသြားဟန္လဲြႏွင့္ အလုပ္

တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူရန္
(၁) မ်ိဳးဆက္သစ္စာေပ၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀ ၂၂၂ ၉ ၆၂
(၂) စမိုင္းလ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၉၀ ၂၂၆ ၈၄၀

Tuesday, May 9, 2017

တံု႔လွည့္ေမတၱာစာစဥ္ (၁၁)


ေဒါက္တာအရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)၏ Top-ten ၀င္စာအုပ္တစ္အုပ္
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူရန္
(၁) မ်ိဳးဆက္သစ္စာေပ၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀ ၂၂၂ ၉ ၆၂
(၂) စမိုင္းလ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၉၀ ၂၂၆ ၈၄၀