အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 4, 2016

ဗုဒၶဘာသာ (သို႔မဟုတ္) သားရဲတို႔ၾကားက ေတာမဲ့သားေကာင္

Buddhism the Prey of All Beasts

0 comments:

Post a Comment