အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, June 17, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္(အပိုင္း-၆၊ နိဂံုး)

၈း နိဂံုး
သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ “စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖို႔လို”ပါသည္။ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ လိုက္လံဖတ္႐ႈရာ၌လည္း “ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႕လိုက္ မျဖစ္ေအာင္” သတိျပဳရပါမည္။ သုေတသနျပဳေရးသားရာ၌ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည့္အပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဖတ္မွတ္ထားသည္မ်ား၌ “ဘာေၾကာင့္” “ဘယ္လို” စသည္ျဖင့္ ျပႆနာ မထြက္လာေသးသမွ် “သုေတသနလုပ္လို႔ရမည္ မဟုတ္”ပါ။
သုေတသနဆိုသည္မွာ ျပႆနာရွိမွ လုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္မရွိ “ေၾကာင္မေရခ်ိဳး၊” “ဘုန္းႀကီးအား ဘုရားေရႊ႕” လုပ္လို႔ရသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ “ျပႆနာ”ဆိုသည္ကို “လိုအပ္ေသာအရာ” “ေျဖရွင္းရန္ အေၾကာင္းဆိုက္လာေသာ ကိစၥ”ဟု နားလည္ထားရပါမည္။[1] “ဧ၀ံ ေမ သုတံ-ကို ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါ၏”ဟု နားလည္ေနသမွ် ဘာျပႆနာမွ် ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔အတြက္ သုေတသနလည္း လုပ္လို႔ရဦးမည္ မဟုတ္ေသး။ “ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ဆယ္ပါးရွိပါလွ်က္နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ကိုးပါးပဲ သံုးေနၾကသလဲ”ဟု ေမးခြန္းထြက္လာလွ်င္ သုေတသနလုပ္ဖို႔ ျပႆနာရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။
သုေတသနဆိုတိုင္း အသစ္ျဖစ္ရမည္ဟု မမွတ္အပ္ေခ်။ နယ္ပယ္ကိုလိုက္ၿပီး သုေတသနအမ်ိဳးအစားလည္း ကဲြျပားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရွိၿပီးသားအေပၚ နားလည္မႈအသစ္ ရရွိလာျခင္းသည္လည္း သုေတသနေျမာက္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ “ေဖာင္း-ပိန္” တရား႐ႈမွတ္နည္း၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္၀ိုင္းနည္း” စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေဟာ တရားအေပၚ၌ ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ျခင္းဘဲ နားလည္မႈ မတူညီျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ နည္းသစ္ျဖင့္ နားလည္ျခင္းတစ္မ်ိဳးဟု ဆိုက ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အေျခခံတန္း၌ စိတ္ပိုင္းကိုသင္လွ်င္ စိတ္အက်ဥ္း-အက်ယ္ဘယ္ေလာက္ရွိ၊ ဘယ္လိုေရတြက္ပံု စသည္ကို သိလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနယ္ပယ္၌မူ ထိုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာတတ္ တဲြစပ္အေျဖရွာတတ္ဖို႔ပါ လိုလာသည္။ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါေမာကၡတစ္ဦး တင္ျပသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ “ကာမစိတ္ ငါးဆယ့္ေလးပါး”သည္ ကုသုိလ္-အကုသိုလ္ကို ေျပာျခင္းျဖစ္၍ “သီလ”၊ “႐ူပ-အ႐ူပစိတ္ ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္ပါး”သည္ စ်ာန္မ်ားကိုေျပာျခင္းျဖစ္၍ “သမာဓိ”၊ “ေလာကုတၱရာစိတ္ ရွစ္ပါး”သည္ ပညာကိုေျပာျခင္းျဖစ္၍ “ပညာ” စသည္ျဖင့္ စိတ္မ်ားကို “သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ” သိကၡာသံုးပါးျဖင့္ တဲြစပ္တင္ျပႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ရွင္သာရိပုၾတာေလာင္း ဥပတိႆ-က တရားကိုေမးျမန္းသျဖင့္ ရွင္အႆဇိမေထရ္ ျပန္ေျဖၾကားရာတြင္ “သူသည္ ဘုရားသာသနာအတြင္း ၀င္ေရာက္သည္မွာ မၾကာေသး၍ တရားမ်ားမ်ား မသိေသးေၾကာင္း” နိဒါန္းခံၿပီး “ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘ၀ါ” အစခ်ီေသာ ဂါထာကို ေဟာၾကားေပးေတာ္မူပါသည္။ အမ်ားသိၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ ရွင္အႆဇိမေထရ္သည္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ဥပတိႆႏွင့္ ေတြ႕ခ်ိန္က ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္”ႏွင့္ “အနတၱလကၡဏသုတ္”ေတာ္မ်ားကို ေကာင္းစြာနာၾကားထားၿပီးသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပတိႆ-ကို ျပန္ေဟာရာ၌ ဘုရားေဟာတရားအေပၚ၌ သူနားလည္သိျမင္သည့္အတိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါေပၚလိုက္ၿပီး “ဂါထာတစ္ပုဒ္”ျဖင့္ ျပန္လည္ေဟာျပျခင္း ျဖစ္သည္။
သုေတသနဆိုသည္မွာ ျပႆနာ (Problem or Question) ရွိမွ လုပ္ရမည့္ အရာျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ သုေတသနျပႆနာဟု နားလည္ရပါမည္။ ျပႆနာမွာ “ျပႆနာရွိရမည့္ေနရာ၌ မရွိဘဲ ျပႆနာမရွိရမည့္ေနရာ၌ ရွိေနျခင္း”ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သုေတသနျပဳရာ၌ မည္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳေစကာမူ သုေတသနေျမာက္ဖို႔က အဓိကျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနက သပ္သပ္၊ ဘာသစကားက သပ္သပ္ျဖစ္သည္။[2] သို႔ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ သုေတသျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္သည္ ျမန္မာလုိသုေတသန လုပ္လို႔ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွာ လုပ္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ားနားလည္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ၾကားခံဘာသားစကား တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာ မိမိသုေတသနကို တင္ျပဖို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဘာသာရပ္ (Subject)၊ ဘာသာစကား (Medium Language) ႏွင့္ ပညာ (Knowledge or Skill) ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔သည္ သီးျခားစီျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔ျဖင့္ မိမိရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အမ်ားနားလည္ၿပီး အသံုးခ်လို႔ရေအာင္ ေရးသားတင္ျပဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ သုေတသနပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ပင္ လုပ္ေစကာမူ အဆိုပါ သုေတသနသည္ မိမိအတြက္သာမက ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေလာကအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္အရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနျဖင့္ ျဖစ္လာေသာ ေဆးတစ္ဖံုသည္ လူမ်ိဳး ဘာသာ အသားအေရာင္ စသည္မခဲြျခားဘဲ လိုအပ္သူအတြက္ အသံုးခ်တတ္သလို အက်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
          Friday, May 20, 2016


[1] ျဗဟၼဇာလသုတ္၌ “အဘူတံ အဘူတေတာ နိေဗၺေဌတဗၺံ၊” “ဘူတံ ဘူတေတာ ပဋိဇာနိတဗၺံ” “မဟုတ္သည္ကို မဟုတ္သည့္အတိုင္း ေျဖရွင္းရမည္၊” “ဟုတ္မွန္သည္ကို ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ၀န္ခံရမည္”ဟု ဆိုထားခ်က္သည္ သုေတသနလုပ္ရာ၌ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ မဟုတ္မမွန္သည္ကို ပယ္ဖို႔အတြက္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသသကၠာယ ရွိရသကဲ့သို႔၊ အမွန္ဟု တင္ျပရန္လည္း ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိရသည္။ ထိုအတူ ကာလာမသုတ္ေခၚ ေကသမုတၱိသုတ္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ “မာ”ဆယ္ခ်က္သည္လည္း သုေတသနသျပဳလုပ္မည့္သူတို႔ အေျခခံက်က် သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
[2] ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သုေတသနပညာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာရပ္တတ္ကၽြမ္းမႈသည္ သီးျခားသာ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေရွ႕ေနာင္ေတာ္မ်ား မွတ္ခ်က္ေပးဖူးသကဲ့သို႔ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္႐ံုမွ်ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ႏိုင္႐ိုးဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္ အေမရိကန္ေတြ အကုန္လံုး ေဒါက္တာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကမည္သာ။ ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္မဆို သုေတသနလုပ္လို႔ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားသည္ မိမိရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ သုေတသနမ်ားကို တင္ျပရန္ လက္နက္ (Tool) တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment