အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, June 15, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၅)

၇း မလုုပ္ႏိုင္တာလား မလုပ္ခ်င္တာလား
အမ်ားစုမွာ သူမ်ားကိုေမးဖို႔ ေမးခြန္းမ်ားအသင့္ရွိေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးရန္မူ ပ်က္ကြက္ေနၾကသည္။ အလုပ္တစ္ခု လုပ္ရာ၌ “မလုပ္ႏိုင္တာႏွင့္ မလုပ္ခ်င္တာ”ကို ကဲြျပားရမည္။ ထိုအတူ “လုပ္ခ်င္တာႏွင့္ လုပ္ႏိုင္တာ”ကိုလည္း ကဲြျပားရမည္။ ထုိအထဲမွ လုပ္သင့္တာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ရာ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ျပည့္စံုေနရမည္ ျဖစ္သည္။
ေရွ႕စာတမ္းမ်ား၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ “အေျခခံပညာေရးသည္ လူအတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ပညာေရး အထူးသျဖင့္ ဘဲြ႕လြန္ပညာေရးသည္ လူတိုင္းအတြက္ မဟုတ္ပါ။” ထိုေၾကာင့္ ဘဲြ႕လြန္ပညာေရးသည္ တစ္၀မ္းတစ္ခါးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ေလာကအက်ိဳးမ်ားဖို႔ ႐ိုးသားစြာႀကိဳးစားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အက်ိဳးရလဒ္ ထြက္သည္ျဖစ္ေစ ႐ိုးသားစြာႀကိဳးစားခဲ့သမွ် အဖိုးအနဂၣျဖစ္ရၿပီး၊ မည္သည့္ေအာင္ျမင္မႈပင္ ရေစကာမူ မ႐ိုးသားခဲ့သမွ် ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ရသည္။ ဤအဆင့္၌ “ဘဲြ႕ႏွင့္ပညာကဲြဖုိ႔လိုရင္း” ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀တစ္ခုလံုး ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို “လမ္းသြားဟန္လဲႊ” မလုပ္မိၾကဖို႔ မလုပ္ၾကဖို႔ လိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ “လူအတိုင္းအတြက္မဟုတ္”ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
မလုပ္သင့္တာကို မလုပ္ျခင္း၊ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ျခင္းသည္ အသိႏွင့္ပညာတို႔၏ ဆံုစည္းရာျဖစ္ၿပီး ေစာင့္စည္းမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေလွ်ာက္ရေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္စည္းမႈကို မည္သည့္နာမည္ႏွင့္ေခၚေခၚ ေလာက၏ အသက္ျဖစ္သည္ကို ကြယ္၀ွက္လို႔မရ။ ထုိေၾကာင့္ “ေစာင့္စည္းမႈမပါဘဲ” ရလာခဲ့သမွ်တိုင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚရသည္။
၇း၁ ေအာက္ေျခလင္းလွ်င္ အေပၚစီးရွင္းသည္
တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အေျခခံပညာေရးပမာ စဥ္းစား-လုပ္ကိုင္ေနသမွ် လဲြေနသည့္အေျဖမ်ားသာ ႀကံဳရပါမည္။ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္အရြယ္မွာ ကုန္းပိုးေနရသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ကန္႔လန္႔တိုက္ေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္းပိုးသူ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈက အရာမထင္သလို၊ ေက်ာေပၚကလိုက္သူ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ တုံးသည့္အျဖစ္ကိုလည္း ျမင္ရပါသည္။[1]

သီရိလကၤာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ မဟာတန္းမ်ား၏ အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ လိုရင္းခ်ဳပ္ၿပီး တင္ျပရလွ်င္-
(က) ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္သေဘာအရ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ အဓိက ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ နိကာယ္ႀကီးမ်ားကို “အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရန္” ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ား၏ ေခတ္အလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ Interpretation-သေဘာတရားမ်ားကို ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပျခင္း။
(ခ) ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္အယူအဆမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္တူ ဘာသာစကားမ်ားကို “သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ခ်ိတ္ဆက္တတ္ တင္ျပတတ္ေစရန္” မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။[2]
(ဂ) အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ရလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ၌ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ မ်ိဳးတူရာစုျခင္း၊ တန္းဖိုးျဖတ္ သတ္မွတ္ျခင္း စေသာ “သုေတသနျပဳနည္းဆိုင္ရာမ်ားကို” သင္ၾကားေပးျခင္း။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းကို ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သံုးသပ္ခ်ဥ္းကပ္၍ အေျဖမွန္ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္ကေနျမင္ရ လက္ခံၾကေသာ အေနထားမ်ားကို မွန္ကန္စြာလက္ခံႏိုင္ေစျခင္း။
(ဃ) သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အေနျဖင့္ ဘာသာရပ္နားလည္မႈ စာေမးပဲြေျဖခိုင္းျခင္း၊ သင္ၾကားခဲ့ေသာ သုေတသနျပဳနည္းမ်ားျဖင့္ အမွန္တကယ္နားလည္မႈ ရွိ/မရွိကုိ “စာတမ္းတို” ေရးခိုင္းၿပီး စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို အနည္းငယ္မွ် သမင္လည္ျပန္သေဘာ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္လွ်င္ပင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းကို ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွ ႏွစ္မ်ားစြာေခ်ာင္းၾကည့္ေနရသည္ႏွင့္ တူသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ အေျခခံရၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္တို ကာလတိုအတြင္းမွာ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုကို ႐ႈေထာင့္အဖံုဖံုမွ ၾကည့္ရသူမ်ားႏွင့္ ကြာခ်င္တိုင္း ကြာေနပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ စာအုပ္ တစ္အုပ္တည္းကို တစ္ႏွစ္လံုးဖတ္သူႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုဖတ္သူတို႔ ရလာသည့္ဗဟုသုတ အေတြးအေခၚ အျမင္တို႔ ကြာသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရး၏ ဗဟိုလ္ျပဳရာသည္ စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
သုေတသနျပဳရာ က်မ္းေရးရာ၌ စာဖတ္ဖို႔လိုသည္။ စာမဖတ္ဘဲ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ စာကို ေရးမည္နည္း။ မိခင္ဘာသာျဖင့္ပင္ စာကိုေျဖာင့္ေအာင္ မေရးတတ္သူက အဂၤလိပ္လို အျခားဘာသာစကားတစ္ခုျဖင့္ ေရးဖို႔ဆိုသည္မွာ ေလေပၚတိုက္ေဆာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ေရးတတ္သည္ပင္ ဆိုေစဦးေတာ့ ဗဟုသုမရွိဘဲ ေရးရလွ်င္ “တစ္ခါလာ မဲြျပာပုဆိုး”သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သုေတသနျပဳေရးသည္ျဖစ္ေစ အလြတ္သေဘာေရးသည္ျဖစ္ေစ စာဖတ္ရ၏။ စာဖတ္မွ ကုန္ၾကမ္းရၿပီး မိမိေရးဖို႔ သုေတသနျပဳဖို႔ ကုန္ေခ်ာျပန္ရသည္။
သုေတသနသည္ “အလြတ္က်က္”ျခင္း မဟုတ္ဘဲ “အသံုးခ်”ဖို႔ ေလ့က်င့္ျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို မိမိစြမ္းႏိုင္သည့္ဘက္မွ ျမႇဳပ္ႏွံ၍လုပ္ကိုင္ၿပီး ေက်းဇူးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမ်ားဖန္တီးခဲ့သည့္ လမ္းေပၚမွာပင္ ေလွ်ာက္ေနရေစကာမူ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ေနရသည့္ပမာ ျဖစ္သည္။
၇း၂    ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အဓိကလမ္းစဥ္
မဟာဒႆနိကတန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သုေတသနစာတမ္းေရးဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတက္ (Course Work) ျခင္း၊ မတက္ျခင္းသည္ အဓိက မဟုတ္ပါ။ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ယူဆခံရလွ်င္ ေက်ာင္းတက္လိုက္႐ံုသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဆင့္ကို တက္ဖို႔မွ် မမီေသးလွ်င္ ဒီပလိုမာတန္းကို တက္ဖို႔သာရွိေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အျဖစ္သာ ေတြ႕ရသည္။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ “ပညာေရးဆက္လုပ္ခ်င္သူမ်ား မလုပ္ႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔၊ မလုပ္ခ်င္သူမ်ားကလည္း လုပ္ေနရသည္မ်ား ရွိတတ္ပါသည္။” ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ဘီေအတန္း၌ “တန္းစဥ္ဂုဏ္ထူး”ပါမွ သို႔မဟုတ္ “အမွတ္မီ”မွ “အမ္ေအတန္းဆက္တက္ခြင့္” ရသည္။ ျပႆနာမွာ “လူေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း” “ဂုဏ္ရွိသည္ဟု ယူဆျခင္း၊ ယူဆခံရျခင္း” စေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုကို ဆက္လုပ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းကို ဘဲြ႕ျဖင့္သတ္မွတ္ျခင္းကို သုေတသနက အားမေပးပါ။ သုေတသနေအာင္ျမင္မႈကိုသာ ဘဲြ႕ျဖင့္ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ကို နားလည္ရမည္။
ထိုျပင္ အလုပ္ပင္ မွန္ေသာ္လည္း ေစတနာမမွန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟန္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးမမ်ားဘဲ ျဖစ္ရသည္။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအေနျဖင့္ စြယ္စံုရျဖစ္ဖို႔ မလိုအပ္သလို၊ ဘာသာစံုေတာ္ဖို႔လည္း မလိုအပ္လွပါ။ မိမိစိတ္၀င္စားသည့္ နယ္ပယ္ ဘာသာရပ္၌ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီဖို႔သာ အဓိကျဖစ္သည္။ စြယ္စံုရႀကီးေတြျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္လွ။ လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ခ်ိန္၌ အလုပ္တစ္ခုကိုသာ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူတိုင္း၌ ကိုယ္စီရွိေနေသာ မတူကဲြျပား အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၾကဖို႔ လိုပါသည္။
ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုမွာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားက အမွတ္မမီ အဆင့္မမီ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ေဘးေရာက္သြားျခင္းၿပီး တကယ့္လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္မ်ား ျပဳန္းတီးသြားရသည္။ မိေအးႏွစ္ခါနာ၊ မစားရသည့္အမဲ သဲႏွင့္ပစ္သည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သြားရေတာ့သည္။ သူလည္းသံုးမရ ကိုယ္လည္းသံုးခြင့္မရသည့္ ပညာေရးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ဘဲြ႕ေတြသာ အလီလီမ်ားလာၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ပညာေရးမွာ တုံုးသထက္တံုးလာရေတာ့သည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သူမ်ားလည္း ဒုကၡေရာက္ရသည့္ကိန္း ျဖစ္သည္။
ပညာေရးသေဘာအရ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တူ ဘီေအဘဲြ႕ရက စိတ္၀င္စားမႈရွိလွ်င္ အမ္ေအတန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ရွိရမည္။ နယ္ပယ္မတူသည္ပင္ ျဖစ္ေစဦးေတာ့ တက္လိုသူရွိက ၄င္းကို ဒီပလိုမာတန္းျဖင့္ ၾကားခံေပးၿပီး တက္ခြင့္ျပဳရမည္။ အစ-အဆံုး ျပန္ေလွ်ာက္ခိုင္းေနဖို႔ မလိုပါ။ ဒီပလိုမာတန္းကို တက္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ အေျခခံနားလည္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဘီေအ၌သင္ခဲ့ရေသာ ေမဂ်ာႏွင့္မတူသည့္ အမ္ေအတန္းကို တက္ေရာက္လိုသူသည္ ၄င္းတက္ေရာက္မည့္အတန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေနလွ်င္လည္း ၾကားခံအေနျဖင့္ ဒီပလိုမာတန္းကို တက္ေရာက္ဖို႔ မလိုပါ။ ေမဂ်ာမတူေသာ အမ္ေအတန္းကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ “ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ”သည္သာ လိုရင္းျဖစ္၍ ေယဘုယ်သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားေသ လုပ္ေဆာင္၍ မရႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္။ ဤသည္မွာ ပညာေရး၏အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါသည္။ မဟုတ္လွ်င္ “စည္းကမ္းျပည့္၀သည္၊ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္သည္” ဆိုသည္ထက္ စက္႐ုပ္ကို ပ႐ိုဂရမ္ ထည့္သြင္းထားသည္ႏွင့္သာ တူေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ေကလနိယ ပင္မတကၠသိုလ္မွ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို စီနီယာေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာၾကား၍ မွတ္သားခဲ့ရသည္။ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ဘီေအတန္းကို အျခားေမဂ်ာတစ္ခုျဖင့္ ၿပီးခဲ့ၿပီးေနာက္ “ပါဠိဘာသာ ေလ့လာေရး”ျဖင့္ အမ္ေအတန္းတက္လိုေၾကာင္း ပါဠိ႒ာနကို လာေလွ်ာက္ရာ ေမဂ်ာမတူသည့္အတြက္ ျငင္းပယ္ခံရသည္။ ေက်ာင္းသားက သိေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္ျငင္းရသည္ကို ေမးသည္။ ဘီေအတန္းက ေမဂ်ာႏွင့္မတူ၍ မဟာတန္းတက္ရန္ ပါဠိစာေပဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ဟု အေျဖရသည္။ ကၽြမ္းက်င္လွ်င္ လက္ခံမည္လားဟုေမးရာ သက္ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သူထံတင္ေပးမည္ ေလွ်ာက္လႊာေရးပါဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။ ေမာ္ကြန္းထိန္းထံမွ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ေတာင္းၿပီး “ပါဠိဘာသာကို စိတ္၀င္စားလို႔ တက္လိုေၾကာင္း” “ပါဠိဘာသာျဖင့္” သူတို႔ေရွ႕မွာပင္ ေလွ်ာက္လႊာေရးၿပီးတင္ရာ ေမဂ်ာမတူေသာ အမ္ေအတန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရသြားသည္။
“အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္” စကားကို ျပန္ေကာက္ပါမည္။ မဟာဒႆနိကတန္း တက္မည့္သူမ်ားသည္ “သုေတသနလုပ္ဖို႔” (သုိ႔မဟုတ္) “သုေတသနစာတမ္းေရးသားဖို႔”က အဓိကျဖစ္သည္ကို နားလည္ဖို႔လိုပါသည္။ “အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္”ဟု စကားခံထားေသာ္လည္း မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္၌က “လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိတာလား၊ မလုပ္ခ်င္တာလား”ကို ရွင္းလင္စြာသိဖို႔၊ ေျပာျပဖို႔လိုပါမည္။ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အေျဖတစ္မ်ိဳး၊ အလုပ္ခ်င္လွ်င္ အေျဖတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
၇း၃ လုပ္ခ်င္တာနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တာ ထပ္တူက်ရဲ႕လား
သုေတသနလုပ္ရာ၌ စိတ္၀င္စားသည့္ နယ္ပယ္ႏွင့္ တကယ္တမ္း သုေတသနလုပ္ရသည့္ နယ္ပယ္မွာ ထပ္တူက်သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ကဲြသူမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ၀ါရင့္ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးက “ဗုဒၶဘာသာ ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနေတြ အသစ္လုပ္စရာ မလိုေလာက္ေအာင္ ျပည့္စံုေနၿပီ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အလုပ္ရွိေအာင္သာ လုပ္ခိုင္းေနရတာ”ဟု ေျပာဖူးပါသည္။
၇း၄ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရတဲ့သေဘာထား
“စာဖတ္ျခင္းသည္ပင္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဆရာေအာင္သင္းက ေျပာခဲ့သည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ အထက္ပါ စကားအရ “ပါေမာကၡႀကီးအတြက္ အလုပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအတြက္မူ အလုပ္သာ ျဖစ္သည္”ဟု နားလည္ရပါမည္။ ထိုေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ စာေပေလ့လာ-ဖတ္႐ႈျခင္း၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ေရးသားျခင္း စသည္မ်ားကို “အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ လုပ္ၾကဖို႔” လိုပါသည္။ အလုပ္ဟု သေဘာမထားႏိုင္သမွ် မလုပ္ျခင္းသည္သာ မိမိကိုယ္ကိုေလးစားရာ ေရာက္သကဲ့သို႔ ပတ္၀န္က်င္ကိုလည္း အမွန္တကယ္ အေလးထားရာ ေရာက္ပါမည္။[3]
ဆက္ပါဦးမည္ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
          Friday, May 20, 2016


[1] ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္အရြယ္၌ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာလည္း ေရာက္သည္။
            သံယုတၱနိကာယ္၊ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္၊ ေသဒကသုတ္၌ ၀ါးတိုင္ဖ်ား၌ ကျပစားေသာ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။ ဆရာျဖစ္သူက ၀ါးတိုင္ဖ်ားမွ ျပဳတ္မက်ေအာင္ သူ႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပည့္ျဖစ္သူအားေျပာၿပီး၊ ဆရာကလည္း တပည့္ျဖစ္သူကို ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ေျပာ၏။ တပည့္က နည္းလမ္းတက် ျပန္ေျပာသည္မွာ “ဆရာက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ မိမိကလည္း မိမိကုိယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
[2] စာေရးရာ သို႔မဟုတ္ သုေတသနျပဳရာ၌ “ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႕လိုက္” မျဖစ္ေစဘဲ “ပုလဲတစ္ကန္႔၊ ရြဲတသန္႔” ေရြးခ်ယ္တတ္ သီကံုးတတ္ေအာင္၊ “ဆင္စီးလို႔ ျမင္းရံ”သေဘာျဖင့္ တန္ဆာဆင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။
[3] သုေတသနသမားမ်ားသည္ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပညာရွင္သည္ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တူသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီးရထားစက္ေခါင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္အေနျဖင့္ လမ္းမွားကို ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေနာက္လိုက္မ်ားအားလံုး လမ္းမွားထဲေရာက္ဖို႔သာ ရွိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္၏ အမွားသည္ သာမန္လူတစ္ေယာက္၏ အမွားႏွင့္ လံုးလံုးမတူပါ။ အပင္တစ္ပင္လံုး လဲက်သည္ႏွင့္ သစ္ရြက္တစ္ရြက္ ေၾကြက်သလိုမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment