အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 14, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၄)

၆း၃း၄ သူ႔ျပႆနာလား ကိုယ့္ျပႆနာလား
ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေသာအခါ သူ႔ျပႆနာလား၊ ကိုယ့္ျပႆနာလား အရင္ဆံုး ရွင္းလင္းစြာ သိဖို႔လိုသည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီၿပီး သက္တမ္းရွိေနေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် လက္လြတ္စပယ္ လုပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအတူ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ပရမ္းပတာ မလုပ္ဖို႔လိုသည္။
အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္အလဲြျပႆနာမွာ ယခုမွႀကံဳရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာ၏ ဇစ္ျမစ္ကို ၾကည့္ေသာအခါ၌လည္း တကၠသိုလ္ဘက္မွ ျပႆနာကို မီးထြန္းရွာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္က အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာ ျပႆနာသာ ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီဆိုရာ၌ ဘာသာစကားပိုင္းကိုသာ အဓိကဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓမၼာစရိယဘဲြ႕ရေသာ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ဗုဒၶစာေပဆိုင္ရာဘာသာရပ္၌ ဘာမွေျပာစရာ မရွိလွေပ။ ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ရွိသင့္ေသာ အရည္အေသြးကို အစမ္းသပ္ခံႏိုင္လွ်င္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ၾကားခံအျဖစ္ သင္ယူရမည့္ “ဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္မႈကိုမူ လံုးလံုးလက္ခံလို႔မရသည့္ အေနအထား” ျဖစ္သည္။ ၾကားခံဘာသာစကား (Medium Language) ကို နားမလည္မွျဖင့္ ဘာကိုပဲသင္သင္ နားလည္မည္မဟုတ္။
မေတာက္တေခါက္ တတ္သိၿပီး၊ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ နားလည္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရာျမင္ရာ ေကာက္ခ်က္မ်ားကိုယူကာ အဆိုးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ့္ျပႆနာကိုယ္ ရွင္းၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို သူမ်ားအေပၚပံုမခ်ဘဲ ကိုယ္တိုင္ျဖည့္မွ နည္းလမ္းၾကပါမည္။

ထိုျပင္ ဓမၼာစရိယသည္ ဘီေအႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟုဆုိျခင္းမွာ First Degree-အေနျဖင့္သာ လက္ခံလို႔ရသည့္ အေနထားရွိၿပီး၊ ဓမၼာစရိယတန္း၌ က်မ္းရင္းသံုးက်မ္း သံုးဘာသာႏွင့္ ၄င္းအဖြင့္က်မ္းမ်ား သံုးဘာသာအားျဖင့္ စုစုေပါင္း ေျခာက္ဘာသာဟုဆိုရေစကာမူ ေခတ္သစ္ပညာေရးဆိုင္ရာ ေမဂ်ာခဲြပံုႏွင့္ ဘာသာရပ္ဖဲြ႕စည္းပံုအရ တစ္ဘာသာတည္းသာ ျဖစ္ေနသည္။ တကၠသိုလ္၌ ေမဂ်ာအေပၚလိုက္ၿပီး အနည္းဆံုးေျခာက္ဘာသာႏွင့္အထက္ သင္ယူရသည္။ ယခုတစ္ခ်က္မွာလည္း ဓမၼာစရိယဘဲြ႕လက္မွတ္အေပၚ သူတို႔လက္မခံႏိုင္ေသာ တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။
တင္ျပခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈေသာအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၏ ထံုးစံအတုိင္း “ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ” အေနထားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။ ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္၏ စည္းကမ္းမ်ားအရ ဘီေအဂုဏ္ထူးတန္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ စြမ္းႏိုင္ပါက ပါရဂူဘဲြ႕ (PhD) ကို တိုက္႐ိုက္လုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုအတူ မဟာဘဲြ႕ရမ်ားအေနျဖင့္ မဟာဒႆနိကတန္း၌ ေက်ာင္းတက္ (Course Work) ရမည္ဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းမတက္ဘဲ သုေတသန (Research) ကို တိုက္႐ိုက္ လုပ္ႏိုင္သည္။
၂၀၁၆ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ လက္ရွိပညာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသစ္အရ ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္၌ အမ္ေအတန္းကို က်မ္းမျပဳခိုင္းေတာ့ဘဲ အရင္က ဘာသာရပ္ ေျခာက္ခုသင္ယူရမည့္အစား ႏွစ္ခုတိုးကာ ရွစ္ခုသင္ယူရသည္။ အမ္ေအတန္းၿပီးေနာက္ မဟာဒႆနိကတန္း၌ ေက်ာင္းတက္စရာ (Coure Work) မလိုေတာ့ဘဲ သုေတသန (Thesis) ကို တိုက္႐ိုက္လုပ္လို႔ ရႏိုင္သည္။ အရင္မူေဟာင္း၌လည္း အမ္ေအတန္း ႏွစ္ႏွစ္သင္တန္းကိုမတက္ဘဲ တစ္ႏွစ္သင္တန္းကိုသာ ယူၾကရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
မဟာဒႆနိကတန္းကို မိမိေက်ာင္းအပ္စအခ်ိန္က အခက္ခဲမ်ားစြာကို ႀကံဳခဲ့ရသည္။ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအခ်ိဳ႕ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ယင္းအတန္းကို ေက်ာင္းမတက္ဘဲ သုေတသနတိုက္႐ိုက္လုပ္မည္ဟု ေမာ္ကြန္းထိန္းႏွင့္ ဦးစြာေဆြးေႏြးရသည္။ ေမာ္ကြန္းထိန္းက ႒ာနမွဴးခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔လိုသည္ဆို၍ ႒ာနမွဴးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။ ႒ာနမွဴးက စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းတက္ (Course Work)၊ စာေမးပဲြေျဖၿပီး ေအာင္မွ သုေတသနလုပ္ရမည္ဟု ႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ရွင္းျပသည္။ “တကၠသိုလ္လမ္းညႊန္စာအုပ္မွာ ဘီေအဂုဏ္ထူးတန္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားပင္ ေက်ာ္တက္လို႔ရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုျပင္ မိမိမွာ မဟာဘဲြ႕ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအတန္းအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ႏွစ္တက္ၿပီး သင္ယူရသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ မဟာ၀ိဇၨာတန္းတြင္ သင္ယူခဲ့ၿပီးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားသာျဖစ္လို႔ ဘာမွမထူးဘဲ မိမိအတြက္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း” ျပန္ေခ်ပခဲ့သည္။
ထိုအခါ ႒ာနမွဴးက “သုေတသနလုပ္ဖို႔ သုေတသနအဆိုျပဳလႊာ (Research Proposal)ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Synopsis) ေတြ ရွိလား”ဟု ေမးသည္။ မိမိကလည္း အသင့္ယူလာသည့္ စာဖိုင္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ႒ာနမွဴးက အၾကမ္းဖ်င္း ဖတ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ေမးခြန္းအနည္းငယ္ ေမးသည္။ ထိုေနာက္ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး (Co-ordinator) ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခိုင္းပါသည္။ ၄င္းႏွင့္ သုေတသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိမိလုပ္မည့္ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ေက်နပ္သျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ႒ာနမွဴးႏွင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးတို႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးေနာက္ ေမာ္ကြန္းထိန္းထံသို႔ ဖုန္းဆက္ေပးပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံလိုက္သည္။ သူတို႔ကလည္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဖုန္းဆက္ေပးသည္။ ေမာ္ကြန္းထိန္းထံေရာက္ေသာအခါ ဘာမွေျပာစရာမလိုေတာ့ဘဲ “ေက်ာင္းမတက္ဘဲ သုေတသနတိုက္႐ိုက္လုပ္ခြင့္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္လို႔ ရသြားပါသည္။”
အမွန္မွာ မိမိေရွ႕မွ စီနီယာေက်ာင္းသား ေလးဦးခန္႔လည္း မဟာဒႆနိကတန္းကို ေက်ာင္းမတက္ဘဲ သုေတသနလုပ္ခြင့္ရၾကသည္ကို သိထားသည္။ သို႔ရာတြင္ မလိုအပ္၍ မေျပာခဲ့ပါ။ သူတို႔ရေသာ္လည္း ကိုယ့္အလွည့္က် ရခ်င္မွ ရႏိုင္မည္။ ကိုယ္ကလည္း သူတို႔လို အရင္အခ်င္းရွိဖို႔ (အသင့္ျဖစ္ေနဖို႔) လိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိုယ့္ျပႆနာကိုယ္ ရွင္းရမည္ဟု ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ MPhil-ကေန PhD ကို Upgrade-လုပ္ရန္ Presentatin လုပ္စဥ္က ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္သည္ MPhil-တန္းကို မတက္႐ံုမွ်မက က်မ္းလည္းမေရးဘဲ PhD-ကို တိုက္႐ိုက္လုပ္ရန္ Presentation-လုပ္သည္ႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။ ၄င္း Presentation ကိုလည္း မိမိႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “သက္ဆိုင္ရာ႒ာနႏွင့္ နယ္ပယ္မွ ပညာရွင္တစ္ဦးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါလွ်င္ ယင္းသို႔လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း”ကိုလည္း သိခဲ့ရပါသည္။
၆း၃း၅ ျပႆနာေပၚ ျပႆနာဆင့္
မဟာတန္းေအာင္လက္မွတ္ျဖင့္ မဟာဒႆနိကတန္းကို ေက်ာင္းအပ္ လက္မခံေသာအခါ “မင္းတို႔ႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း အသိအမွတ္မျပဳဘူးလား”ဟု မလိုအပ္ဘဲ စကားနာသာ ထိုးတတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာႏွင့္ ထပ္ႀကံဳရသည္။ ဤစကားမ်ိဳးသည္ ကိုယ့္ဘက္က လိုအပ္ခ်က္အေထြျပည့္စံုၿပီးေနာက္ ကိုယ္၌ကလည္း လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ အသင့္အေနထားရွိမွ ေျပာရမည့္စကား ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုးမွသံုးရမည့္ အေရးေပၚလက္နက္ ျဖစ္သည္။
တကၠသိုလ္ဘက္က အေၾကာင္းျပန္သည္မွာ ရွင္းသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း “ဘာသာစကား”အားနည္းမႈ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အတန္း၊ ဘဲြ႕လက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္စာရင္းမ်ားကို ေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပႆနာကား ဘဲြ႕ရသည္အထိေပါင္းမွ အတန္းက ေလးတန္း (ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ဓမၼာစရိယ)ပဲ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္ (တကၠသိုလ္ဘဲြ႕ရမ်ားကို မဆိုလို)။
ဘဲြ႕ရသည္အထိ တန္းစဥ္အလိုက္ သင္ယူခဲ့ရေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာလည္း အေျခခံတန္းမ်ား၌ ငါးဘာသာမွ ခုနစ္ဘာအထိႏွင့္ စာခ်တန္း၌ သံုးဘာသာ (သို႔မဟုတ္) ေျခာက္ဘာသာ သင္ယူခဲ့ၾကရသည္ဆိုေသာ္လည္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အုပ္စုဖဲြ႕နည္းအရ “တစ္ဘာသာတည္း”ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ (ဘဲြ႕လြန္)ဒီပလိုမာတန္းကေနသာ တက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ဒီပလိုမာတန္း တက္ခြင့္ေပးသည္ကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီးဆိုမွျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားကို မတတ္ကၽြမ္းေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ဖို႔လိုပါသည္။ ထမင္းစားေရေသာက္ေလာက္ျဖင့္ လံုးလံုးအဆင္မေျပႏိုင္။ ပညာရပ္တစ္ခုကို အထူးျပဳသင္မည့္အခ်က္ကို သတိျပဳရမည္။ ဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ျပႆနာသည္ “ဓမၼာစရိယတန္းသည္ ဘီေအႏွင့္ ညီမွ်သည္”ဟု အဆိုျပဳေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေခတ္ဦးျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္ရာ ေရာက္သြားသည္။[1] စီနီယာပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိုအပ္ခ်က္အသီးသီး (ဘာသာစကား)ကို ျဖည့္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆုတ္စရာမလိုဘဲ ေရွ႕ဆက္တက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားသြားႏိုင္ၾကသည္။ “မိမိတို႔ လိုအပ္ခ်က္သည္ ဘဲြ႕ရဖို႔သာ အဓိကျဖစ္သည္”ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ား အေတြးမ်ားကို အေလးထား စဥ္းစားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပင္ “ပတ္၀န္းက်င္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္မႈျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကေသာ လူတို႔သည္ မမွန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုရွာရင္း မေကာင္းမႈသံသရာ (Vicious Circle) မွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။
သီရိလကၤာတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဘဲြ႕လက္မွတ္ျဖင့္ (First Degree) မွ်ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ၍ မဟာတန္းမ်ား (Second Degree) မ်ားကို တက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိလည္း အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားက ျပဳဆဲျဖစ္သည္။ ျပႆနာေပၚေပါက္လာ၍သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အတန္းအသီးသီးတို႔၏ အမွတ္စာရင္းစေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မူရင္းအတိုင္း ႏိုႀတီျပန္ၿပီး ေပးေသာအခါ၌လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပရိယတၱိပညာေရး အတန္းစနစ္မ်ား ဘာသာရပ္မ်ားကို နားမလည္ၾက။ ေထရ၀ါဒႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အေရွ႕အေနာက္စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေက်ာင္းတက္ေနသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားပင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို အဆိုပါျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပရိယတၱိပညာေရးသည္ “တံပါးပိတ္၀ါဒ”မွာပင္ ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုရေတာ့မည္ ထင္သည္။ ထိုအခ်က္က ႏိုင္ငံတကာမွ တကၠသိုလ္မ်ားက လက္ခံဖို႔ဆိုသည္ထက္ ျပည္တြင္းက တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း၊ ဘဲြ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္းကိုပင္ အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကေသးသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သိႏိုင္ပါသည္။
အထက္တစ္ေနရာတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ပညာေရးကို ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးကို ေဆြးေႏြးျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပညာေရးသည္ ေျဖာင့္မွန္-႐ိုးသားမႈျဖစ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္ စံသတ္မွတ္ေသာ္လည္း အဆံုးမရွိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အလိုရွိသမွ် ၀င္ဆံ့သည့္ သေဘာတရားကို သိဖို႔ ျမင္ဖို႔ လိုသည္။ ကိုယ့္ပညာေရး ကိုယ္အသိအမွတ္ျပဳ႐ံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္။ ဘဲြ႕လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ေပါက္ကို သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကို မပိတ္မိေစရန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေက်ာင္းသား ႏွစ္ဖက္လံုးက သတိထားဖို႔လိုသည္။
ဆက္ပါဦးမည္ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
          Friday, May 20, 2016


[1] ဤအခ်က္က “မတိုးတက္လည္း ေနပါေစ၊ နဂိုကထက္ ေလ်ာ့မသြားရင္ ၿပီးတာပဲ”ဆိုသည့္ ေခတ္ဦးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ေသာ အယူအဆကို ေထာက္ခံရာေရာက္သြားသည္။

0 comments:

Post a Comment