အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, June 13, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၃)

၆း၃ ကြာဟခ်က္အေထြေထြျဖင့္ ေပါင္းစည္းမႈေတြဆီသို႔
ႏိုင္ငံရပ္ျခား အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည္တို႔က ေက်ာင္းသားအသီးသီးတို႔ ရရွိထားသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ဘဲြ႕ (First Degree) ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသည္။ အဆိုပါဘဲြ႕ျဖင့္ “ေမဂ်ာတူ ဘီေအ”ဘဲြ႕ရလွ်င္ “ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ မဟာ၀ိဇၨာဘဲြ႕”ကို တိုက္႐ိုက္ယူႏိုင္သည္။ “နယ္ပယ္မတူလွ်င္” ေပါင္းကူးေပးသည့္အေနျဖင့္ “ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာ  (Postgraduate Diploma) တစ္ႏွစ္”တက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ မဟာတန္းကို ဆက္လက္တက္ႏိုင္သည္။
ဒီပလိုမာသည္ ဘဲြ႕ႀကိဳတန္းအတြက္ျဖစ္ေစ ဘဲြ႕လြန္တန္းအတြက္ျဖစ္ေစ ရွိၿပီးသားအရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ ေပါင္းကူးေပးေသာ တံတားတစ္စင္း သို႔မဟုတ္ မြမ္းမံအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ဖို႔လိုသည္။ ဓမၼာစရိဘဲြ႕ (စသည္)ရၿပီးသားသူက ပထမႀကီးတန္းေအာင္ႏွင့္အတူ ဘဲြ႕ႀကိဳဒီပလိုပမာ (Undergraduate Diploma) တန္းတက္၊ ထိုေနာက္ ဘီေအ အမ္ေအတန္း စသျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း မည္သူမွ် တက္လိုပါမည္နည္း?။[1]
ဘာသာစကား (Language) မတတ္႐ံုမွ်ႏွင့္ ေလ့လာၿပီး ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား ဘာသာရပ္ (Subject) မ်ားကို ထပ္ျပန္တလဲ သင္ေနရျခင္းကို ေထာက္ဆလွ်င္ “ေက်ာင္းသားကသာ တကၠသိုလ္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တကၠသိုလ္က အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ပ်က္ကြက္ေနသည္”ဟု ဆိုရပါမည္။[2] ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားကို တကၠသိုလ္က “တကၠသိုလ္၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ သေဘာမထားဘဲ ခဏတာ အရိပ္ခိုစရာအျဖစ္မွ်သာ သေဘာထားျခင္းသည္ အလဲြႀကီးလဲြျခင္း” ျဖစ္သည္။
ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ တကၠသိုလ္ကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္သေဘာထားၿပီး ေက်းဇူးစား ေက်းဇူးခံအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွာ “ပညာေရး”ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာႏွင့္ လံုးလံုးမသက္ဆိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ “ပညာေရး”ႏွင့္ “ဘာသာေရး” ကဲြျပားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တစ္ေပါင္းတည္း ေရာခ်၍မရသည္ကို အထူးသတိမူသင့္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပပါမည္။
အေနာက္တိုင္းတြင္ အေစာပိုင္း ခ်ပ္ (Church) ေက်ာင္းအမ်ားစုက ပညာေရးဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ကနဦးကာလ ဘာသာေရးသင္ရာမွ ေနာက္ပိုင္းက်ေသာအခါ ေမဂ်ာစံုသင္ေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သီဟိုဠ္တြင္လည္း လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္တိုက္ (ပရိေ၀ဏ)ႀကီးမ်ားက အထက္တန္းေက်ာင္းတာ၀န္ ေမဂ်ာစံုသင္ေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတာ၀န္ကို ယူခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ႀကီးမ်ားသည္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းၿမဲ ထိန္းသိမ္းလွ်က္သာ ရွိသည္။ မထိန္းႏိုင္ေသာ စာသင္တိုက္ႀကီးမ်ား ပ်က္စီးသြားၿပီး၊ က်န္ရွိေနေသာ စာသင္တိုက္ႀကီးမ်ားကလည္း မူလအတိုင္း မေျပာင္း။ သို႔ျဖင့္ ေခတ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚလာေသာအခါ၌လည္း စာသင္တိုက္မ်ားျဖင့္ “ေပါင္းကူးမေပးႏိုင္ဘဲ” “ခုန္ကူး”ၾကရသည္။ “မမီ”၍ “ခုန္”ရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ “နယ္ပယ္မတူ၍” ခုန္ရသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ လိုရင္းကို ခ်ံဳ႕လိုက္ေသာအခါ “လမ္းေလွ်ာက္တတ္ၿပီးသား ကေလးတစ္ေယာက္ကို” “တြားသြားကေန ျပန္သင္ေနရသည့္” အေျခအေနကို ေက်ာခိုင္းၿပီး မိမိလိုအပ္သည့္အခ်က္ကိုသာ ကြက္ျဖည့္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရာက္လာသည္။
သို႔ျဖင့္ ….. ဤသို႔ျဖင့္ ….. ေခတ္ဦးဟုဆိုရမည့္ အေစာဆံုး သီဟိုဠ္ေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားက “ဓမၼာစရိယဘဲြ႕”ကို “ဘီေအ”ႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ “ဘာသာရပ္ (Subject)” ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ မိမိတို႔ ကြက္ၿပီးလိုအပ္ေနသည့္ “ဘာသာစကား (Language) ပိုင္း”ကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ျဖည့္ဆည္းၿပီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ “ယံုၾကည္မႈ”ျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအထိ မည္သည့္ျပႆနာမွ မရွိ။ တကၠသိုလ္အေပၚမူတည္ၿပီး “ဓမၼာစရိယ”ဘဲြ႕ျဖင့္ “မဟာတန္း” “ပါရဂူတန္း”မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ တက္ခြင့္ရခဲ့သည္။
၆း၃း၁ လတ္တေလာျပႆနာ
မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ား တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ ၂၀၁၃/၁၄-ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပႆနာတက္လာသည္။ “ဓမၼာစရိယဘဲြ႕”ျဖင့္ “မဟာတန္း”ေက်ာင္းအပ္သည္ကို “ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာတန္း”တက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာကို တစ္ႏွစ္တက္ၿပီးေနာက္မွသာ မဟာတန္းကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယျပႆနာမွာ မဟာဒႆနိကတန္း တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းအပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထံုးစံအရ “မဟာတန္းဘဲြ႕လက္မွတ္”ျဖင့္ “မဟာဒႆနိကတန္း”ကို လက္မခံဘဲ “ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာတန္း”ကိုသာ အရင္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေနာက္မွ “မဟာဒႆနိကတန္း”ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္းဆိုလွ်င္ “မဟာတန္းၿပီး”လွ်င္ “မဟာဒႆနိကတန္း”ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼာစရိယဘဲြ႕လက္မွတ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဘီေအဘဲြ႕လက္မွတ္ျဖင့္ မဟာတန္းတက္ၿပီး ဘဲြ႕ရသူလာသူမ်ားကိုမူ မဟာဒႆနိကတန္း ဆက္လက္သင္ယူရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။[3]
၆း၃း၂ ျပႆနာအစ
မိမိ ပထမဆံုးႀကံဳခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအပ္ျပႆနာအလဲြမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က မိမိသည္ မဟာတန္းေျဖၿပီးေနာက္ လ,စြန္း႐ံုမွ်သာရွိေသးၿပီး ေအာင္ေဂဇက္ေစာင့္ရင္း (Waiting Result) ျဖင့္ ေက်ာင္းႀကိဳအပ္သည္။ မဟာတန္းကို ေျဖထားျခင္းျဖစ္၍ မဟာဒႆနိကတန္းကို တက္ေရာက္ဖို႔အပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔အပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာင္ထဲ၌ ျဖည့္သြင္းထားသည္။ တရား၀င္ေက်ာင္းအပ္ရန္ ေခၚစာထြက္လာေသာအခါ မဟာတန္းသာ ျဖစ္ေနသည္။ မိမိျဖည့္သြင္းထားသည့္ ေဖာင္ကိုမၾကည့္ဘဲ စာေမးပဲြေအာင္စာရင္း မထြက္ေသး၍ ဘီေအေအာင္လက္မွတ္ျဖင့္သာ အပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ စည္းကမ္းအတိုင္း မဟာတန္းကိုသာ တက္ေရာက္ခြင့္ ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ေမာ္ကြန္းထိန္းကိုသြားေျပာရာ ႏွစ္လနီးပါးေစာင့္လိုက္ရၿပီး မဟာဒႆနိကတန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ မဟာတန္းေအာင္လက္မွတ္ကိုမူ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ႏွစ္၀က္ခန္႔ေရာက္မွ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အဆင္ေျပခဲ့ပါသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ မိမိထပ္မံႀကံဳရေသာ ျပႆနာမွာ ၂၀၁၃/၁၄-ပညာသင္ႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး မဟာတန္းတက္ရန္ ေက်ာင္းအပ္ေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဘီေအဘဲြ႕ရေက်ာင္းသားကို ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာတန္းခ်ေပး၍ ကူညီေျဖရွင္းေပးရဖူးသည္။ ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္ ထံုးစံအရ တက္ေရာက္လိုသည့္အတန္းကို ယာယီသာအပ္္ႏွံရသည္။ ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရအတန္းကို မွတ္ပံုတင္ခ်ေပးမွသာ တရား၀င္ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ ရသည္။ ထိုအႀကိမ္က ႒ာနမွဴးႏွင့္ ေမာ္ကြန္းထိန္းတို႔၏ အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမွာမွ မဟာတန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္႐ံုျဖင့္ အဆင္ေျပသြားသည္။
တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ႀကံဳရေသာအခါ၌လည္း မိမိပင္ လိုက္ပါ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရသည္။ ဓမၼာရိယဘဲြ႕လက္မွတ္ျဖင့္ မဟာတန္းအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားေလးငါးေယာက္ကို ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာ တက္ေရာက္ရန္ ခ်ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မွတ္မွတ္ရရ ထိုအႀကိမ္က ႒ာနမွဴးႏွင့္ အေတာ္ေလး အျငင္းအခုန္ လုပ္ခဲ့ရသည္။ ဘီေအဘဲြ႕မဟုတ္လို႔ဟု အေၾကာင္းျပေသာ ႒ာနမွဴးကို မိမိက အရင္ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ဓမၼာစရိယဘဲြ႕လက္မွတ္ျဖင့္ပင္ ေက်ာင္းအပ္ၾကေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ႒ာနမွဴးမွာ အသစ္ျဖစ္ေန၍ ေမာ္ကြန္းထိန္း႐ံုးကို ေမးၾကည့္ရန္အႀကံျပဳေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဖုန္းဆက္ေမးသည္။ ေမာ္ကြန္းထိန္းက ဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္၍ ေလွ်ာက္လႊာေရးခိုင္းၿပီး တင္ခိုင္းရာ အဆင္ေျပသြားသည္။ သို႔ရာတြင္ ႒ာနမွဴးက “မင္းတို႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အဂၤလိပ္စာ အားနည္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီပလိုမာတန္းကို တက္ခိုင္းရတာ”ဟု စာသင္ခန္းထဲက အေျခအေနမ်ားကို ေျပာျပပါသည္။ ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လက္ခံျခင္းျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အလြယ္တကူ သိသာျမင္သာရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ထိုအႀကိမ္ကလည္း အဆင္ေျပခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၉/၁၀ ခုႏွစ္ကလည္း မိမိထက္ စီနီယာက်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အလားတူႀကံဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအႀကိမ္က ေကလနိယတကၠသိုလ္မွ မဟာတန္းဘဲြ႕လက္မွတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္လာသူမ်ားကို လက္မခံ၍ “မင္းတို႔ႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း အသိအမွတ္ မျပဳဘူးလား”ဟုေမးရာ၊ “မဟာဘဲြ႕က ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဓမၼာစရိယဘဲြ႕ကသာ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္းျပသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ေကာက္ခ်က္ခ်ေသာ အခါ ဘာသာစကား (အဂၤလိပ္စာ) အားနည္းျခင္းသာ အေျဖထြက္လာသည္။
၂၀၁၆-ႏွစ္စပိုင္းက ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမွာ ေကလနိယတကၠသိုလ္မွ မဟာတန္းေအာင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား မဟာဒႆနိကတန္းကို အပ္မရဘဲ ဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာတန္းကိုသာ အရင္တက္ခိုင္းၿပီး ေအာင္မွသာ မဟာဒႆနိကတန္းကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က မိမိမွာ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ေနခိုက္ ျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာျဖစ္စဥ္အရ “တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၏ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာျပႆနာ၊ ဘာသာစကားပိုင္ဆိုင္ရာ အားနည္းေသာေၾကာင့္”သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မိမိသြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းခဲ့စဥ္က “ေနာက္တစ္ခါဆို ျပႆနာျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ငါ့ဆီေခၚမလာနဲ႔ေတာ့၊ သူတို႔ အဂၤလိပ္စာ အားနည္းလို႔ျဖစ္ရတာ”ဟု ႒ာနမွဴးက ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။ မိမိကလည္း “ငါေခၚလာတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ေခၚလို႔ လိုက္လာတာ” ဟု ေျဖရွင္းခ်က္ေပးခဲ့ဖူးသည္။
ဆက္ပါဦးမည္။
ေမတၱာျဖင့္-
          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
          Friday, May 20, 2016


[1] ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္မွစၿပီး အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ သီရိလကၤာစေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပညာေတာ္သင္ၾကြေရာက္ၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အေရအတြက္မွာ သိသိသာသာ မ်ားျပားလာသည္ဟု တိုးတိုးတစ္မ်ိဳး က်ယ္က်ယ္တစ္ဖံု ေျပာေနၾကသည္။ အမ်ားစုက အျပစ္တင္လို၍ ေမးေငါ့ဟန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူကမွ် အေၾကာင္းရင္းကို မရွာၾကေပ။ (၁) ျမန္မာျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အသိအမွတ္ မျပဳၾကေသးျခင္း၊ (၂) First Degree-ျဖင့္ Second Degree-ကို ဆက္လက္ယူရန္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ခြင့္မျပဳေသးျခင္း၊ (၃) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ပညာသင္ႏွစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွစ္သက္လာေအာင္ ျပင္ဆင္မႈ မရွိျခင္း (၄) ေလ့လာနည္းစနစ္ (Study Method) မေပးႏိုင္ေသးဘဲ၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကိုင္ ဖတ္ျပသည့္အဆင့္ (ပါတာဖတ္)ျဖင့္သာ တကၠသိုလ္မ်ားစုတို႔က လည္ပတ္ေနေသးျခင္း စသည္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ “အခ်ိန္ကုန္သက္သာ”ၿပီး လြယ္ကူစြာ ေပါင္းကူးလို႔ရႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတကၠသိုလ္မ်ား၌ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား တစ္ႏွစ္တျခား မ်ားျပားလာေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးရွိမႈကို တိုင္းတာရာ၌ “ေငြကုန္”သည္ကိုသာၾကည့္ၿပီး “အခ်ိန္”ႏွင့္ “လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္”မ်ား ကုန္သည္ကို ထည့္မတြက္ျခင္း၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မတိုင္းတာျခင္းမ်ားကိုလည္း အဓိကအေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ထပ္ယူႏိုင္ပါေသးသည္။
တကၠသိုလ္ဆိုသည့္ နာမည္မွ်ေျပာင္းၿပီး သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ မူမေျပာင္းဘဲ စာသင္တိုက္ဟန္ သြားေနျခင္းက အေျပာင္းအလဲလိုလားေသာ ေခတ္သစ္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ပိုၿပီးအၾကပ္႐ိုက္ေစသလို ျဖစ္ေနျပန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘီေအ၊ အမ္ေအဘဲြ႕မ်ားကို ျပည္တြင္းမွာယူလို႔ ရႏိုင္ပါလွ်က္ ဘာေၾကာင့္ ေငြးေၾကးမ်ားစြာ အကုန္ခံၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြား သြားေနရသလဲဆိုသည့္ အေပၚယံအသိ-အျမင္မွ်ျဖင့္ အျပစ္တင္လိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ျခြင္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသးေသာ္လည္း အဓိကအေၾကာင္းမွာ ဘဲြ႕ရဖို႔က အဓိကပန္းတိုင္ မဟုတ္ျခင္း၊ လက္ရွိအေနထားကို အျခားတစ္ဖက္မွ ႐ႈျမင္လိုျခင္းစေသာ အဓိကအေၾကာင္းမ်ားကို ေတြ႕ရပါမည္။
[2] ဤအခ်က္ျဖင့္လည္း (အထူးသျဖင့္) သုေတသနလုပ္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာစကား (Language)၊ ဘာသာရပ္ (Subject) ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာ (Knowledge) သုိ႔မဟုတ္ ပညာရွင္ (Scholar) ကို ကဲြကဲြျပားျပား နားလည္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဘာသာစကား မတတ္ကၽြမ္းေစကာမူ ပညာရွင္သည္ ပညာရွင္သာျဖစ္ၿပီး တန္းဖိုးေလ်ာ့သြားမည္ မဟုတ္ေပ။
[3] ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္၌ မိမိေက်ာင္းအပ္စ ၂၀၁၁-ခုနစ္ႏွင့္ ယင္းအေစာပိုင္း ႏွစ္မ်ား၌ ေက်ာင္းအပ္မွတ္ပံုတင္ေၾကး (Registration Fees)ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀-သြင္းရသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပညာသင္ႏွစ္ (Academic Year)မွာ MA-တန္း ၁-ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂-ႏွစ္၊ MPhil ၂-ႏွစ္၊ PhD ၃-ႏွစ္ အသီးသီးတို႔ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ႏွစ္ကို မည္သို႔ပင္ သတ္မွတ္ေစကာမူ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ျပန္လုပ္ရ၍ ၄င္းမွတ္ပံုတင္ေၾကး (Registration Renewal Fee)ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္သြင္းရသည္။ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းအပ္မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ၄င္းသက္တမ္းတိုးေၾကးမွာ အတူတူျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ-၂၅၀ ပင္ ထပ္ၿပီးသြင္းရသည္။ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းေက်ာင္းသားမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး သက္တမ္းတိုးမွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေမတၱာရပ္ခံစာတင္ရာ ေဒၚလာ ၂၅၀-အစား၊ သီရိလကၤာ႐ူပီး ၂,၀၀၀ (ျမန္မာေငြ ၂၀,၀၀၀-ခန္႔) သြင္းရေတာ့သည္။
            ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္ ဘဲြ႕လြန္ဌာနရွိ အတန္းမ်ားအားလံုးမွ သင္တန္းေၾကး (Academic Fees)မ်ား ႏွစ္ဆ-သံုးဆခန္႔ တက္သြားသည္။ နမူနာအားျဖင့္ မိမိတို႔ေက်ာင္းအပ္စဥ္က PG-Diploma၊ MA ႏွင့္ MPhil တန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀-စီျဖစ္ၿပီး၊ PhD-တန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀-ျဖစ္သည္။ တိုးသြားေသာ ႏႈန္းထားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ PG-Diploma-တန္း ၁,၀၀၀၊ MA-တန္း  ၁,၂၀၀၊ MPhil-တန္း ၁,၅၀၀ ႏွင့္ PhD-တန္း ၂,၀၀၀ ျဖစ္သြားသည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ပမာဏျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမွ် အထြန္႔တက္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မတူဘဲ အျခားႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက သင္တန္းေၾကး ႏွစ္ဆပိုၿပီးမ်ားပါသည္။
            ၂၀၁၆-ခု ႏွစ္စပိုင္းေရာက္ေသာအခါ ဘဲြ႕လြန္႒ာနမွ သင္တန္းေၾကးမ်ားအားလံုး ထပ္တက္သြားျပန္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ တက္ရာ၌ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္က တက္ခဲ့သည့္ပမာဏ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္တြင္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္တန္းေၾကးမ်ားပါ အဆမ်ားစြာတက္သြားသည္။ ဥပမာတစ္ခုျပရလွ်င္ ယခင္ PhD-တန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး အသစ္ႏႈန္းထားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၀၀၀-ေက်ာ္ ျဖစ္သြားသည္။ ျပည္တြင္း-ျပည္ပမွ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ အႀကံျပဳစာႏွင့္ အသနားခံစာမ်ား တင္သည္ဟုၾကားသိရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း အသီးသီးျပန္ျဖစ္သြားသည္။
            ထိုျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေမဂ်ာအသီးသီးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ ပညာေတာ္သင္ဆု (Scholarship) ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
            အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ “ပညာသင္စရိတ္ မတတ္ႏိုင္လွ်င္ ညႇိႏိႈင္းလို႔ရၿပီး၊ ဆိုင္ရာဘဲြ႕ အတန္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီလွ်င္ ညႇိႏိႈင္းလို႔မရ”ဆိုသည့္ တကၠသိုလ္ဆိုင္ရာ ပညာေရးမူ၀ါဒကို နားလည္ရပါသည္။ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း လိုအပ္လွ်င္ ျပည့္မီေအာင္လုပ္ရမည္မွာ ေက်ာင္းသားတာ၀န္သာ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment