အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 11, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၂)

၄း ဤေဆာင္းပါး၏ လာရာ လားရာ
          ယခုေဆာင္းပါးသည္ ရဟန္း၊သာမေဏမ်ားႏွင့္ ဆရာေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဇာင္းေပးတင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ဟု လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျငင္းဆိုရန္မဟုတ္ဘဲ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွ အျမင္တစ္ခုကို တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား (ဤေနရာမွစ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟုသာ ေပါင္းသံုးမည္) ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ သင္ၾကားပံုစနစ္ ကြာျခားပံု စသည္တို႔ကို တင္ျပလိုပါသည္။ ထိုျပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ “ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာေရးစနစ္” ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရွးဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ “ပရိယတၱိ” ပညာေရးစနစ္ကို အနည္းငယ္မွ် မီးေမာင္းထိုးျပလိုသည္။
၅း ပရိယတၱိပညာေရး
          ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံ ပရိယတၱိပညာေရးစနစ္မွာ “အာဂံု”စနစ္ျဖစ္သည္။ ဓမၼာစရိယတန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႔ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္လည္း “နည္းစနစ္”ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေစကာမူ ေယဘုယ်မွာ “အာဂံု”မွ မလြတ္ႏိုင္ၾကေသးေပ။[1]
၅း၁ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
          ပညာေရးဆိုင္ရာ၌ တသမတ္တည္း မဟုတ္ဘဲ၊ အာဂံုေဆာင္ရသကဲ့သို႔ လြတ္ရမည့္အခ်ိန္လည္း ရွိရမည္။[2] အဓိကအခ်က္မွာ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာ အားလံုးနီးပါးမွာ အာဂံုမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ အာဂံုမွ မလြတ္ႏိုင္ျခင္း၏ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါမည္။
          (က) အေျခခံပညာေရး မပိုင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အေျခခံပညာေရးကို အတန္းသံုးတန္း (ပထမငယ္၊ ပထမလတ္၊ ပထမႀကီး)ျဖင့္သာ ျဖတ္သန္းရသည့္အျပင္ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာႏွင့္ သခၤန္းစာတို႔မွာ မ်ားျပားလြန္းေနသည္။ “ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚခ်ိန္ မရဘဲ၊ မွတ္ဉာဏ္ထဲထည့္ခ်ိန္ျဖင့္”သာ အခ်ိန္ကုန္ေနရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သင္႐ိုးေက်ညက္ဖို႔ထက္ စာေမးပဲြေအာင္ဖို႔ အဓိကျဖစ္လာၿပီး ေရြးသင္၊ ေက်ာ္သင္ၿပီး၊ ေရြးက်က္ ေမးခြန္းတိုက္က်က္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဓမၼာစရိယတို႔လို အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ေရာက္လာေသာ္လည္း ေအာက္သက္မေက်ခဲ့၍ ပို႔ခ်သည့္ “နည္းစနစ္မ်ား”ကို “နားမလည္”သည့္အတြက္ အာဂံုက်က္မွတ္ရေသာ အဆင့္ကိုပင္ ျပန္ေရာက္ရျပန္သည္။
          (ခ) ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မ်ား ေထာင္ၾကျခင္း။
ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မ်ား တစ္ႏိုင္ ေထာင္ျခင္းကို မည္သူမွ် အျပစ္မေျပာသလို၊ ႀကိဳဆိုရမည့္အရာလည္း ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ အမွန္တကယ္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ဘဲ စာသင္တိုက္ေထာင္ၿပီး မွတ္စုမွ် ဖတ္ျပ၊ သင္ျပေနၿပီး ဆရာေရာတပည့္ပါ ေက်ာင္းတိုက္ဗာဟီရကိစၥတို႔ျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ အေျခခံမွ်သာ သင္ေပးႏိုင္ပါလွ်က္နဲ႔ အခ်ိန္က်ေသာအခါ အမွန္တကယ္ ပရိယတၱိလုပ္ငန္း ေဆာင္တာတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္လည္ပတ္ေနေသာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ႀကီးမ်ားသို႔ မိမိတို႔ တပည့္မ်ားကို လဲႊေပးအပ္ႏွံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲထားျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။
          (ဂ) ဆရာျဖစ္သင္တန္း မတက္ေရာက္ရျခင္း။
          “ဆရာျဖစ္သင္တန္း”ဆိုသည့္ စကားကို ပရိယတၱိပညာေရးေလာက၌ ေျပာလွ်င္ ရယ္စရာႀကီးအျဖစ္ ျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ မည္အခါမွ် မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။ ပရိယတၱိပညာေရးကို မ်ိဳးဆက္အလိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းရာ၌ ေတာ္သူ ထူးခၽြန္သူအမ်ားစုက ဆရာျဖစ္လာၾကၿပီး၊ ထိုအထဲက အမ်ားစုမွာ ဆရာစဥ္ဆက္ မွတ္ခဲ့သင္ခဲ့ေသာ ပို႔ခ်ခ်က္နည္းနာမ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးေလ့ရွိသည္။ ၄င္းအမ်ားစုထဲမွ လက္ခ်ိဳးေရးႏိုင္ေလာက္႐ံု အနည္းစုကသာ ကိုယ္ပိုင္နည္းသစ္မ်ားထြင္ၿပီး သင္ၾကားေပးႏိုင္ၾကသည္။ လူေတာ္မ်ားက ဆရာျဖစ္လာၿပီး ေတာ္/မေတာ္ ေရာေနသည့္ တပည့္မ်ားကို နည္းစနစ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ သင္ေပးျခင္းမွာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ေရွးနည္း-စနစ္ျဖင့္ ေရွးေက်ာင္းသားမ်ား တတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါေရွးနည္း-စနစ္ျဖင့္ လက္ရွိေက်ာင္းသားႏွင့္ ပတ္၀န္က်င္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္/မျဖစ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။[3]
          “စာသင္ခန္းမ၀င္မီ အခန္းေပါက္၀မွာ ခၽြတ္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖိနပ္မ်ားကို ဦးညြတ္ၿပီးမွ စာသင္ခန္း၀င္ေလ့ရွိေသာ မူႀကိဳဂ်ပန္ဆရာမေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္း” ေဆာင္းပါးထဲကကဲ့သို႔ မိမိအရြယ္ အေနအထားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏အေနထား လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါမည္။ ဂ်ပန္ဆရာမေလး၏ အယူအဆမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖိနပ္အရြယ္အစားျဖင့္ မိမိေျခေထာက္ႏွင့္ မတန္သကဲ့သို႔ မိမိသိထားသည္မ်ားအားလံုး ကေလးငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ျဖင့္မဆန္႔ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္ ျဖစ္သည္။
          (ဃ) ပတ္၀န္းက်င္ကို ထည့္မတြက္ျခင္း။
အမွန္မွာ ပညာေရးစနစ္ မေျပာင္းလဲျခင္းကို ေျပာလိုခ်င္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေျပာလွ်င္ စနစ္ေဟာင္းကေန စနစ္သစ္ကိုေျပာင္းတာပဲ၊ အတန္းေလွ်ာ့ခ်တာပဲ၊ ဟိုဘာသာရပ္ျဖဳတ္ၿပီး ဒီဘာသာရပ္ထည့္တာပဲ စသည္ျဖင့္ အက်ေကာက္မည္ျဖစ္၍ “ပတ္၀န္းက်င္ကို ထည့္မတြက္ျခင္း” ဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေန ေက်ာင္းသား၏လိုအပ္ခ်က္ ပတ္၀န္းက်င္၏အေနအထား စသည္တို႔ကို မသံုးသပ္ဘဲ ေျမျဖဴကိုင္သည္မွ ေဆာ့ပင္ကိုင္သည္မွ်သာေျပာင္းၿပီး ေရွး႐ုိးအစဥ္အလာအတိုင္း သင္ေပးေနသည့္စနစ္ကိုသာ ပံုတူကူးခ်ေနသည္။
၅း၂ ေပါင္းကူးတံတားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ (အခ်ိဳ႕)       
(က) စာဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို မျပဳစုမပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ အားေပးမႈနည္းျခင္း။
ပရိယတၱိပညာေရးေလာက၌ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတန္းအနည္းငယ္ျဖင့္ အေျခခံပညာေရးကို မကုန္-ကုန္ေအာင္ သင္ေပးရမည့္စနစ္ေၾကာင့္ မႏိုင္၀န္ထမ္းခိုင္းသည့္ပမာ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္၊ တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္မွ်သာ တတ္ႏိုင္သည့္ သင္႐ိုးစနစ္မ်ားကို အမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ျပဳဖို႔လိုပါသည္။ အဆိုပါ စြမ္းႏိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း ႏွစ္တိုျဖင့္ အတန္းကုန္ေအာင္ နည္းလမ္းထားသင့္ပါသည္။ မႏိုင္၀န္ကို ထမ္းေနရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ျပ႒ာန္းစာမွအပ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတိုးမွ ေျဖလို႔ရမည့္ ၀ါက်တိုက္႐ံုမွအပ “ျပင္ပ”စာေပမ်ားကို ဖတ္ခ်ိန္မရၾကပါ။ အားလပ္ခ်ိန္ရေသာအခါတြင္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စာမဖတ္ၾကေတာ့ပါ။ “ျပင္ပစာ”ဆိုသည္မွာ စာေမးပဲြစာမွလဲြၿပီး မည္သည့္စာကိုမွ် မဖတ္ၾကျခင္း ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
          (ခ) ဘဲြ႕ကို ပန္းတိုင္အျဖစ္ထားျခင္း။
ဤအခ်က္က အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘဲြ႕ရၿပီးေနာက္ လမ္းေပ်ာက္ကုန္ၾကသည္။ လူနဲ႔မဆိုင္ မူ(ပညာေရးစနစ္)နဲ႔သာ ဆိုင္သည္ဟု ဆိုေကာင္းဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ “တို႔လည္းရခဲ့တာပဲ” “သူလည္းရခဲ့တာပဲ” စသည္ျဖင့္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းျပည့္ေအာင္ ေထာက္ျပစရာမရွိေသာ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားကို ထိုးျပၾကလိမ့္မည္။ ျပလည္း ျပခဲ့သည္ကို ႀကံဳရသည္။ တစ္ရာမွာ ဆယ္ဦးခန္႔ ေအာင္ျမင္လွ်င္ပင္ မေျပာလိုပါ။ ပရိယတၱိပညာေရးစနစ္သည္ သင္ၿပီးေနာက္ က်င့္ရမည္ (တရားအားထုတ္ရမည္) မွန္ေသာ္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အျခားအခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္မွာလည္း ျငင္းစရာမလိုသည့္ ကိစၥသာျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္ကြာျခားသည္မွလဲြၿပီး “ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း” ျဖစ္ေနသည့္အေလွ်ာက္ “ဘဲြ႕ကိုလည္း လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္သာ” မွတ္ယူႏိုင္ၾကေစလွ်င္ ဘဲြ႕ရၿပီးေနာက္၌လည္း လမ္းေပ်ာက္စရာ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။
(ဂ) ကြာဟခ်က္။
ပရိယတၱိပညာေရး၌ ျမင္သာေသာ အျခားတစ္ခ်က္မွာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ပညာေရး ကြာဟေနသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရးဘက္ကူးရာ၌ နယ္ပယ္ကြာဟမႈကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။
၆း တံတားျဖင့္ တစ္ဘက္ကိုကူးေတာ့မည္
          ပညာေရး၏ နယ္ပယ္သည္ က်ယ္ျပန္႔သေလာက္ က်ဥ္းလို႔က်ဳံ႕လို႔လည္း ရႏိုင္သည္။ မိမိလိုလားသည့္ ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္သည္ ကိုယ့္အရပ္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္တြင္းမွာ မရွိလွ်င္ သူမ်ားအရပ္ သူမ်ားတိုင္းျပည္သို႔ပါ သြားရမည္။ မိမိတို႔က်မွ အသစ္အဆန္းထြင္ၿပီး လုပ္သည့္အရာ မဟုတ္။ ေရွးက တကၠသီလာႀကီးရွိရာ သြားၾကသည္။ ယခု အေနာက္က အေရွ႕ကိုလာသည္။ ထိုအတူ အေရွ႕ကလည္း အေနာက္ကို သြားၾကသည္။ မိမိလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္သည္။ တူညီမႈေတြၾကားမွ မတူညီမႈေတြျပားလာျပန္ေတာ့ ျမန္မာကေန သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း စသည္ျဖင့္ သြားၾကျပန္သည္။
၆း၁ ျမန္မာ-သီရိလကၤာ
          ျမန္မာႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အဆက္အသြယ္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ပရိယတၱိပညာေရးသည္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးခံယူခ်က္ ကြာျခားခ်က္မ်ားစြာေတာ့ ရွိပါသည္။ ဂလိုဘယ္လ္ပညာေရး စနစ္အရ အေျခခံမွ အစ-အဆံုး မသင္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔ သင္ယူခဲ့ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဆင့္ကေနသာ “ေပါင္းကူး”ၾကျခင္းမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ျမင္သာေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
၆း၂ အေျခခံပညာေရး ကြာဟခ်က္
          သီရိလကၤာ ပရိေ၀ဏႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာသင္တိုက္မ်ား၏ ပရိယတၱိပညာေရး သင္ၾကားပံုစနစ္ မတူၾက။ အတန္းခဲြပံုကအစ သိသာလြန္းသည္။ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္ျခင္းမွာလည္း ကြာျခားလြန္းသည္။ သိသာလြန္း ကြာျခားလြန္းဆိုသည္၌ အဆင့္အနိမ့္အျမင့္ သေဘာကို တင္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ မတူညီျခင္းကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။ တစ္ေသြ၀မတိမ္း တူညီရမည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။ သို႔ရာတြင္ နယ္ပယ္ျခင္းတူေနပါလွ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္မ်ား သိသိသာသာ ကြဲျပားေနသည္ကိုမူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
          ျမန္မာႏိုင္ငံ ပရိယတၱိ ပညာေရးစနစ္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အားျဖင့္ အပိုင္းႏွစ္ခု ေတြ႕ရမည္။ အေျခခံတြင္ အတန္းသံုးတန္း (အရင္က ေလးတန္း)ရွိသည္။ အဆင့္ျမင့္တြင္ ဓမၼာစရိယတန္းတစ္ခုသာ ရွိသည္။ သီရိလကၤာ ပရိယတၱိပညာေရး၌ အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္-ဟု သံုးခု ရွိသည္။ အေျခခံမွာ ငါးတန္းရွိၿပီး၊ အဆင့္ျမင့္မွာ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္မွာ ႐ိုး႐ိုးတန္းႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းတို႔အေပၚမူတည္ၿပီး သံုးႏွစ္ႏွင့္ ေလးႏွစ္ျဖစ္သည္။
          ျမန္မာႏိုင္ငံ ပရိယတၱိပညာေရးသည္ ေထရ၀ါဒက်မ္းစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေထရ၀ါဒက လက္ခံေသာ က်မ္းစာမ်ားကို ပိဋကတ္အေျခခံရေရး၊ ႏွ႔ံစပ္ေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေရးတို႔ကို အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားေပးသည္။ ပါဠိဘာသာကို ျမန္မာၾကားခံျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ နည္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပႆနာတစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါလွ်က္ႏွင့္ ျမန္မာစာကိုပင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမျပဳႏိုင္ျခင္းပင္ (အရင္က ျမန္မာစာ ျပ႒ာန္းစာအျဖစ္ ရွိခဲ့သည္)။ ရဟန္းေတာ္ အမ်ားစုသည္ တန္းေက်ာင္းပညာေရး အေျခခံပညာမူလတန္း (ေလးတန္း)အဆင့္မွ်သာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို တင္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။ အနည္းစုေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားက အေျခပညာအလယ္တန္းဆင့္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အထက္တန္းအဆင့္ ေရာက္ခဲ့သည့္ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ ရႏိုင္စရာရွိသည္။
ထိုျပင္ ပါဠိႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ တိုင္းရင္းဘာသာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ သကၠတ၊ ျပာကတ တို႔ကို သင္ၾကားရျခင္းမရွိ။ ကမၻာသံုးဘာသာစကားမ်ားကို ထည့္ေျပာစရာပင္ မလိုေတာ့ပါ။ “ဘာသာေရး”ဆိုသည္ထက္ “ပညာေရး”ကို တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ သိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ မသိၾကေသးသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဘုန္းႀကီးပညာေရးေခၚ “ပရိယတၱိပညာေရး”ႏွင့္ တန္းေက်ာင္းပညာေရးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးေနသည့္ “ဘက”ေခၚ “ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ တန္းေက်ာင္းပညာေရး”တို႔ကို မတူေၾကာင္း သိဖို႔လိုပါမည္)။
          သီရိလကၤာ ပရိယတၱိပညာေရးတြင္ အေျခခံမွစၿပီး ေထရ၀ါဒက်မ္းစာမ်ားအျပင္ မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဓိကဘာသာတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ ေထရ၀ါဒက လက္ခံထားေသာ ပါဠိက်မ္းစာမ်ားအျပင္ ပါဠိႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ သကၠတ၊ ျပာကတ တို႔လည္း သင္ရသည္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ သခ်ၤာတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ အဆင့္ျမင့္တန္းေရာက္ေသာအခါ အေတြးအေခၚ၊ ဘာသာေရးသမိုင္း၊ ဘာသာေဗဒ၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာ စသည္တို႔ပါ သင္ၾကားရသည္။ ထိုေနာက္ တကၠသိုလ္အဆင့္ ေရာက္သြားေသာအခါ မိမိေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အဓိကႏွင့္ သာမညဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာရသည္။ (သီရိလကၤာ ပရိေ၀ဏ ပညာေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘက-ပညာေရးကဲ့သို႔ တန္းေက်ာင္းပညာေရးမ်ားလည္း ရွိသည္)။
          ျမန္မာရဟန္းေတာ္တို႔၏ ပရိယတၱိ ပညာေရးမွာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ကို တိုက္႐ိုက္ေပါင္းကူးေပးသည္။ အဆင့္ျမင့္တန္း (ဓမၼာစရိယ)၌ ႏွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ တစ္ႏွစ္တည္းျဖင့္ ဘဲြ႕ရႏိုင္သလို ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ ဘဲြ႕မရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သီရိလကၤာရဟန္းေတာ္တို႔၏ ပရိယတၱိပညာေရးမွာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအဆင့္က သီးျခားလာသည္။ တကၠသိုလ္အဆင့္ေရာက္လွ်င္ အစဥ္အလာ ပညာေရးအတိုင္း ဆက္သြားလိုက သြားႏိုင္ၿပီး၊ တကၠသိုလ္ဘက္ ကူးလိုကလည္း ကူးႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ေအာင္လည္း အေျခခံပညာေရးအဆင့္ကစၿပီး လိုအပ္သလို ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ပထမႀကီးတန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ တက္ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ ၀င္ခြင့္ေျဖၿပီးမွ တက္ရေသာ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ပထမႀကီးတန္းေအာင္႐ံုမွ်ႏွင့္ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ လံုး၀မေပးေသာ တကၠသိုလ္လည္း ရွိပါသည္။ ဓမၼာစရိယ ဘဲြ႕ရၿပီးသူမ်ားပင္ ၀င္ခြင့္ေျဖၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာအခါ ဘဲြ႕ႀကိဳဒီပလိုမာတန္းမွ စတင္တက္ေရာက္ရၿပီး ဘီေအတန္းမ်ားကို ဆက္လက္တက္ရသည္။
ေရွ႕ေရာက္လိုက္ ေနာက္ကျပန္စလိုက္ရႏွင့္ ျဖစ္ေနသာ ပရိယတၱိပညာေရး သံသရာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားထြက္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေပးအပ္ေသာ ဘဲြ႕ဒီဂရီမ်ားကို တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း အသိအမွတ္ မျပဳျခင္း၊ အေျခခံပညာေရးကို ၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္အဆင့္တြင္ အစ-အဆံုး ျပန္သင္ေနျခင္း၊ ျမန္မာလို သင္ခဲ့ရသည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္လိုသင္သည္သာကဲြၿပီး သင္ၾကားၿပီးဘာသာရပ္မ်ားကို ထပ္ျပန္တလဲလဲ သင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဘီေအ အမ္ေအတန္းမ်ား ေရာက္သည္အထိ မူလတန္းက သင္ခဲ့သည့္ျပ႒ာန္းစာမ်ား မကုန္ႏိုင္ေသးျခင္း စသည္စသည္တို႔ကလည္း ေခတ္သစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေဘးသို႔ပုတ္ထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
ဆက္ပါဦးမည္ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
          Friday, May 20, 2016[1] ဤအခ်က္ျဖင့္ “အာဂံုစနစ္”ကို အျပစ္ေျပာလိုျခင္း မဟုတ္။ ထိုအတူ “ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပန္းတိုင္” ထက္ “ပညာေရးဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပန္းတိုင္”ကိုသာ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ ဤႏွစ္ခ်က္ကို မကဲြျပားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကဲြျပားမႈကို မျမင္၍ျဖစ္ေစ လက္မခံ၍ျဖစ္ေစ ပယ္လိုပါလွ်င္ ေရွ႕ဆက္မဖတ္ရန္သာ ျဖစ္သည္။
[2] “ပရိယတၱိပညာေရး”အတြက္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ သင္နည္းစနစ္ ရွိခဲ့သည္ကို အင္း၀ေခတ္ စာဆိုေတာ္ ရွင္မဟာရ႒သာရ-၏ “သု-စိ-ပု-ဘာ၊ ၀ိ-လိ-သိ-ဓာ” စသည္ ဆံုးမစာကဗ်ာျဖင့္ပင္ သိႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းဆံုမစာအရ “သု-ေဏယ် = နာၾကား (သင္)ျခင္း၊ (၂) စိ-ေႏၱယ် = ႀကံစည္ျခင္း၊ (၃) ပု-ေစၦယ် = ေမးျမန္းျခင္၊ (၄) ဘာ-ေသယ် = ေျပာဆိုျခင္း၊ (၅) ဝိ-စာေရယ် = စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၆) လိ-ေခယ် = ေရးသားျခင္း၊ (၇) သိ-ေကၡယ် = ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ (၈) ဓာ-ေရယ် = ႏႈတ္ငံုေဆာင္ျခင္း-တို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ “သာသနာလကၤာရစာတမ္း”တို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါနည္းစနစ္မ်ားကို “ပရိယတၱိပညာေရးေလာက”၌ အေလးမထားခဲ့ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္၌လည္း မသံုးေသးေၾကာင္း ပရိပညာေရးစနစ္ျပင္ဆင္လိုသည့္ အုပ္စုလိုက္အစည္းေ၀းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
[3] ယခု တင္ျပေနသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ ေက်ာင္းသား၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းကို အေသးစိတ္ေကာက္မၾကည့္ဘဲ ေရွးနည္းျဖင့္ ယေန႔တတ္ေျမာက္ေနၾကသူမ်ား မည္မွ်ရွိသည္ကို ေယဘုယ်ၾကည့္႐ံုမွ်ျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရး၏ သေဘာမွာ “အုပ္စုလိုက္ေအာင္ျမင္ဖို႔”ျဖစ္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ျပရလွ်င္ တစ္ရာမွာ ခုနစ္ဆယ္၀န္းက်င္ရွိမွသာလွ်င္ နည္းစနစ္ေအာင္ျမင္သည္ သင့္ေလွ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ တစ္ရာ,ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ပင္ မရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးကို သင့္ေတာ္ေသာ ပညာသင္ၾကားမႈစနစ္ဟု (လံုး၀)မဆိုႏိုင္ပါ။

1 comments:

June Moe said...

ပညာေရးစနစ္အေျကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပထားတာ ေကာင္းလုိက္တာ ဘုရား။

Post a Comment