အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, June 2, 2016

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္ (အပိုင္း-၁)

ရဟန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေတြးအျမင္
၁း နိဒါန္း
          ပညာေရးသည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အခ်ိန္ ေငြေၾကးမွစ၍ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာလည္း စိုက္ထုတ္ရသည္။ မိမိေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အျပန္အလွန္ ထူေထာင္ရေသာ အလုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ “ပတ္၀န္းက်င္”ဆိုသည္မွာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္မ်ားမွစၿပီး ခ်ဲ႕ႏိုင္သေရြ႕ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္ ပညာေရးကို “အလုပ္လိုသေဘာထားဖို႔” လိုသကဲ့သို႔ “မွန္ကန္ေသာပညာေရး” ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။
၂း အေျခခံပညာေရး
          စနစ္တက် သင္ၾကားေနၾကေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား၀ယ္ လူအမ်ားစုသည္ အေျခခံပညာေရးကို ပတ္၀န္းက်င္အလိုက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္သာ။ ၄င္းတို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးအထိ ေပါက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပံုေသျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွခြာ၍ တစ္သီးပုဂၢလပိုင္လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ လမ္းစံုသေဘာျဖစ္ရကား အေျခခံပညာအထက္တန္းကို ပညာေရး၏ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးအဆင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
          အေျခခံပညာေရး၏ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်လွ်င္ ဆရာ့အေပၚ လံုးလံုးမွီခိုရၿပီး ဆရာဆဲြေခၚသည့္အတိုင္း လိုက္ပါရသည္က မ်ား၏။ “သင္ၾကားေရးစနစ္” ကြာျခားသည္မွလဲြၿပီး “ဆရာဆဲြေခၚ”သည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ လိုက္ပါရသည္။ ပညာေရးလူလားမေျမာက္ေသးသျဖင့္ “တဲြေခၚ”အဆင့္ “ကုန္းပိုး”အဆင့္ဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

၃း အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
          အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံ၊ ေဒသႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ား၌ A-Level[1] အဆင့္ၿပီးေျမာက္လွ်င္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္သို႔ ၀င္ေရာက္သည္ဟု ေယဘုယ်သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးတြင္ ၁၀-တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးႏွင့္ သာသနာေရးဖက္တြင္ ပထမႀကီးတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို အေျခခံပညာေရး ၿပီးေျမာက္သည္ဟု နားလည္ၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ “အဆင့္ျမင့္ပညာေရး”ကို “တကၠသိုလ္အဆင့္ပညာေရး”ဟု ဆိုၾကပါသည္။
၃း၁ ေလးပြင့္ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ သုေတသနႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္
          တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရး၏ ေလ့လာမႈစနစ္မွာ ဆရာထက္ ေက်ာင္းသား၏ အခန္းက႑က ေရွ႕တန္းပိုေရာက္သည္။ ဤအဆင့္၌ ဆရာက “လမ္းျပစနစ္” သို႔မဟုတ္ “တြန္းပို႔သည့္စနစ္”ျဖင့္ သြားရၿပီး၊ “ဆရာညႊန္ျပသည့္လမ္း”ကို ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရသည္။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားက မိမိေလွ်ာက္ခ်င္သည့္လမ္းကို ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ “ဆရာ့အကူအညီ ယူ႐ံုမွ်သာ” ျဖစ္သည္။
          အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ဘဲြ႕ႀကိဳ (Undergraduate)” ႏွင့္ “ဘဲြ႕လြန္ (Postgraduate)” ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဘဲြ႕လြန္အဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသား၏ အခန္းက႑ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္းေလွ်ာက္လွမ္းရသည့္ အပိုင္းသည္ ပိုၿပီးပီျပင္သည္။ ယင္းအတြက္ “သုေတသန”သည္ အသက္ျဖစ္လာရသကဲ့သို႔ ပညာေရး၏ ေလာကအေပၚ အက်ိဳးျပဳေသာ ဗဟိုလ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
          အေျခခံပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းသားကို “ရင္ခြင္ပိုက္ေခၚ” “တဲြေခၚ” “ကုန္းပိုးေခၚ” ေခၚၾကရေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ “တြန္းပို႔႐ံု” “လမ္းေၾကာင္းျပ႐ံု”သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေျခခံပညာေရးတြင္ “ေက်ာင္းသားမလိုက္ႏိုင္လွ်င္” ေက်ာင္းသားအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ပညာေရးကို ေလွ်ာ့ခ်တန္လွ်င္ ေလွ်ာ့ခ်ရသည္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္မူ ေက်ာင္းသားမလိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေလွ်ာ့ခ်စရာ မလိုဘဲ၊ “မမီလွ်င္” “မီေအာင္ခုန္”ရ “မီေအာင္ေျပးလိုက္”ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကုန္းပိုးေခၚ တဲြေခၚရမည့္ အဆင့္ကို ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အဆင့္ျဖစ္၍ မေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သူက က်န္ရစ္ခဲ့ရမည္သာ ျဖစ္သည္။
          အထက္ေဖာ္ျပခ်က္အရ တကၠသိုလ္သင္ၾကားမႈစနစ္တြင္ အေျခခံတန္းမ်ားမွာကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းစာအစ-အဆံုး သြားစရာမလိုဘဲ အခန္းတစ္ခန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ စာတစ္ေၾကာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြကို ေျဖဆိုလို႔ရႏိုင္သည္။[2] ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ “ဤသို႔လုပ္ရပါလား”ဟု “အသိ-အျမင္(သစ္)”ရသြားဖို႔သာ အဓိကျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ “သီေလ ပတိ႒ာယ” စေသာ ဂါထာမွ်ျဖင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္တစ္ေစာင္လံုးၿပီးႏိုင္သလို “မေနာပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ”မွ်ျဖင့္လည္း ဓမၼပဒက်မ္းကို ၿပီးႏိုင္ပါသည္။ တစ္စက္တို႔ၾကည့္႐ံုမွ်ျဖင့္ သမုဒၵရာထဲရွိေရအားလံုး ငန္ေၾကာင္း သိဖို႔ေတာ့ လိုပါမည္။ ထိုေၾကာင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္၌ စာအုပ္ထဲပါသည့္အတိုင္း ဖတ္ျပေသာ “ပါတာဖတ္”မဟုတ္ဘဲ ဆရာက “သင္ၾကားနည္း”ရွိ၍ ေက်ာင္းသားက “ေလ့လာနည္း”ရ,ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။[3]
          “သီေလ ပတိ႒ာယ”အျမြက္မွ်ျဖင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ႀကီးကို လံုေလာက္ေအာင္ သင္ႏိုင္ရမည္မွာ ဆရာ၏အပိုင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားအတြက္လည္း ဆရာသင္ၾကား႐ံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္ၿပီး၊ အေသးစိပ္သိလို ထဲထဲ၀င္၀င္နားလည္လိုပါက ကိုယ္တိုင္ ဆက္လက္ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ စာဖတ္ဖို႔ လိုသည္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖို႔ လိုသည္။ စာကို စနစ္တက်ဖတ္ဖို႔ လိုသည္။[4] အခ်ိဳရွိလွ်င္ ပုရြက္ဆိတ္လာအံုသကဲ့သို႔ စာဖတ္ခ်င္စိတ္ရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသားက စာလာဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ခ်င္လာေအာင္ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕သို႔တိုးၿပီး သိခ်င္လာေအာင္ လုပ္ေပးရမည္မွာ ဆရာ့အပိုင္းျဖစ္ၿပီး စာဖတ္ရမည္ ေရွ႕ဆက္တိုးရမည္မွာ ေက်ာင္းသားအပိုင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္အဆင့္၌ “သုေတသန”ႏွင့္ “စာၾကည့္တိုက္”သည္ ေက်ာင္းသားဗဟုိလ္ျပဳရေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။
          အေျခခံပညာေရးစနစ္တြင္ “ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ စာမခက္”နည္းျဖင့္ သြားေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးပိုင္း ေရာက္သြားေသာအခါ “သုေတသနလုပ္ငန္း”က “အသက္”ျဖစ္လာသည္။ သုေတသနေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ မိမိနယ္ပယ္ဆိုင္ရာမွ အေရးပါေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား မိမိမတတ္ကၽြမ္းေသးေသာ “ဘာသာစကား”ျဖင့္ ရွိေနလွ်င္ ယင္းဘာသာစကားကို သင္ယူဖို႔ရာအတြက္ အခ်ိန္ေျခာက္လ ခြင့္ေပးပါသည္။ မတတ္ေျမာက္၍ ခ်န္ခဲ့ရမည္မဟုတ္ဘဲ၊ မတတ္လွ်င္ တတ္ေအာင္သင္ဆိုသည္မွာ “မီေအာင္ခုန္”ရမည့္ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။
ဆက္ပါဦးမည္ ….. ။
ေမတၱာျဖင့္-
          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
          Friday, May 20, 2016


[1] A-Level ဆိုသည္မွာ Advanced Level-၏ အတိုေကာက္အေခၚေ၀ၚ ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားက တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရည္သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
[2] တကၠသိုလ္တစ္ခု၌ ႀကံဳရဖူးသည္မွာ ေနာက္ဆံုးအတန္းတင္ စာေမးပဲြကို ေျဖဆိုမည္လုပ္ေသာအခါ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာ တစ္ခုမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုန္ေအာင္ မသင္ရေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဘာသာရပ္ဆရာက သင္ၿပီးသမွ်ထဲကေန ေမးခြန္းအားလံုးထုတ္ၿပီး ေမာ္ကြန္းထိန္းကိုေပးသည္။ ေမာ္ကြန္းထိန္းက ျပ႒ာန္းစာကုန္ ေမးခြန္းစံုမဟုတ္၍ လက္မခံ။ ဘာသာရပ္ဆရာက ျပ႒ာန္းစာကုန္ေအာင္သင္ဖို႔ မလိုေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားနားလည္ဖို႔သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ပၿပီးေနာက္ အဆုိပါျပႆနာ ၿပီးသြားသည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြကို စ,တင္ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္က ပရိယတၱိပညာရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးမွ “စာသင္သားအေနျဖင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ဖို႔သာ အဓိကျဖစ္၍ ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြကို စာအုပ္ၾကည့္ေျဖရန္” တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ဆရာေတာ့္အလိုအရ “စာကို အာဂံုရဖို႔က အဓိကမဟုတ္၊ နည္းစနစ္ရဖို႔က အဓိက”ဆိုသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါတင္ျပခ်က္မွာ လံုးလံုးမေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ပရိယတၱိစာေမးပဲြ အမ်ားစုမွာ “ဘဲြ႕”ကို “ပန္းတိုင္”အျဖစ္ထားေသာေၾကာင့္ ဘဲြ႕ရၿပီးေသာအခါ အမ်ားစုမွာ လမ္းေပ်ာက္ကုန္ၾကရသည္။ ေရွ႕ေဆာင္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ “ဘဲြ႕”ကို “လမ္းေၾကာင္း”အျဖစ္ သေဘာထားႏိုင္မွသာ ပိဋကတ္ပင္လယ္ခရီးကို ဆက္လက္ကူးခပ္ခ်င္စိတ္ရွိၿပီး ဆႏၵအေလ်ာက္လည္း လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ေပၚလာသမွ် ကိစၥရပ္တိုင္းကို အဓိကခ်ည္းဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ရွိေစကာမူ လုပ္ေဆာင္ၾကရာ၌ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျဖစ္လာေလ့ရွိ၍ “အဓိက”ႏွင့္ “သာမည”ကဲြရမည္။ သို႔မွသာ “အေရးမႀကီးသည္မ်ား”ကို “အေရးတႀကီးမလုပ္မိၾကမည္” ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာရန္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ (Tearm Work)ေသာ သေဘာတရားကို နားလည္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အသီးသီးတို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
[3] တကၠသိုလ္အေနျဖင့္ “ေလ့လာနည္းစနစ္ (Study Method)”ကို ေပးႏိုင္ဖို႔အဓိကျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေတြ႕ရပါမည္။
[4] ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ေလးငါးေျခာက္အုပ္ကို အလြတ္က်က္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီးလာသူႏွင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအတြက္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္မ်ားစြာကိုဖတ္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီးလာသူျခင္း ကြာျခားခ်က္ကို ျမင္ေအာင္ျပရလွ်င္ “စက္႐ုပ္ႏွင့္လူသား”ကြာသကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္မွ်ပင္ အစြမ္းရွိသည္ဆိုေစဦးေတာ့ စက္႐ုပ္သည္ ပ႐ိုဂရမ္သြင္းထားသည္ထက္ မပိုႏိုင္။ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ရွိျခင္းသည္ပင္ ပံုတူကူးခ်သူထက္ အဆမ်ားစြာ သာသည္ဆိုသည္ကို ျပသရာေရာက္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment