အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, May 31, 2016

The Hors-doeuvre Visuddhimagga and Its Role in Myanmar

The Hors D'Oeuvre to Visuddhimagga and Its Role in Myanmar

Thursday, May 5, 2016

သုေတသနအဆိုျပဳလႊာ ျပင္ဆင္နည္း လမ္းညႊန္

How to Writ a Research Proposal (Lanka 2015-16)

Tuesday, May 3, 2016

ကိုယ့္ေနရာ

သာသနာဟာ ငါ့အိမ္ကြင္း
အခင္းအက်င္းေတြႏွင့္ ေနသားက်ခ့ဲၿပီ
အရႈံးရွိႏိုင္ေပမယ့္
ငါ့ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မယိမ္းယိုင္ဘူး
ဦးမသုန္ လည္မေရြ႕
ဆံေဆြးေျမဆိုင္
ေသြးသားဆက္တိုင္ ခိုင္မာ၏။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
၀၁/၀၄/၂၀၁၆