အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, March 16, 2016

ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ဉာဏ္လႊာသံုးသံုး၀မႈေထြ
လိႈး,ေလပမာ
ႀကံဳတတ္ရာ၏။
ေရွ႕,ေနာက္ခ်င့္ေျမာ္
ခါမေတာ္က
မေပၚရာဘူး။
သူ႔က်ိဳးမေရာက္
ကိုယ္က်ိဳးေပ်ာက္လာ
စံု႐ံႈးရာ၏။
တန္ျပန္ေက်းဇူး
ေထာက္႐ႈၿပီးမွ
တန္ကာက်၏။
ေမတၱာျဖင့္-
                                                                           အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                         Tuesday, March 15, 2016

0 comments:

Post a Comment