အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, January 16, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

ကိုယ္ျပဳခဲ့ဖူးတ့ဲ ေက်းဇူးတရားက ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကီးမား မ်ားျပားေနပါေစ ေမ့ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး။
သူတစ္ပါး ျပဳခ့ဲဖူူးတ့ဲ ေက်းဇူးတရားကို ဘယ္ေလာက္ပဲနည္းၿပီး ေသးငယ္ေနပါေစ အမွတ္ရႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး။
၀၃/၀၁/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment