အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, January 26, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

ဘ၀ဆိုတာ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ျခင္းပဲ-တဲ့ေလ။
“ေရြးခ်ယ္”တယ္ဆိုတာကို “အသံုးက်”ေအာင္ “အသံုးခ်”တယ္လို႔ နားလည္ရင္ အခ်ိန္ကို လြန္ဆန္ခြင့္မရွိတဲ့ အားလံုးတို႔အဖို႔ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။

0 comments:

Post a Comment