အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, January 16, 2016

ကေန႔ဖတ္စာ

ေလာကႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာအခါ-
လိုက္ေလ်ာရလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပဋိပကၡျဖစ္ရ၏။
မလိုက္ေလ်ာသည့္အခါ သူတစ္ပါးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ရ၏။
ေလာကတြင္းေန၍ နိမ့္-ျမင့္သိရန္ ရွင္ေစာမိန္႔၏။
ေဆာင္ရန္လည္း အထူးမိန္႔၏။
ေလာကႏွင့္မစပ္ယွဥ္ရန္မွာ ၫႊန္ျပေသာ လမ္းစဥ္က်ျဖစ္၏။
က့ဲရဲ႕-ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ကို မတုံ႔ျပန္ဘဲ ေလာကအလိုအတိုင္းယူႏိုင္လွ်င္ ေကာင္း၏။
အနင္းမခံရေသာ လမ္းမရွိ၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တရားျဖင့္ေအာင္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။
ေမတၱာျဖင့္-
                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                            ၁၁/၀၁/၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment