အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, November 4, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၉)

Ch-9 (Buddhism the Prey of All Beasts)

0 comments:

Post a Comment