အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, November 3, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၈)

Ch-8 (Tracking Back the Term Money in the Sense of Myanmar)

0 comments:

Post a Comment