အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, November 27, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၂၀)

Ch-20-The Full-Moon Day of Nov

0 comments:

Post a Comment