အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, November 24, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၈)

Ch 18 (Amaravathi)

0 comments:

Post a Comment