အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, November 20, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၅)

Ch-15 (Essential Knowledge on Buddhismm in Brief)

0 comments:

Post a Comment