အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, November 2, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ-၁၀

ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ခႏၶာကိုယ္ပဲရွိေနၿပီး
စိတ္ကေတာ့ သူမ်ားလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္။
ဒီေတာ့ကာ
လိုခ်င္တာတျခား
ရတာတျခားျဖစ္ေနတာေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။
                                                                                            ၀၂-၁၁-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment