အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, November 18, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၄)

Ch-14 (Man-Talking and Lavel)

0 comments:

Post a Comment