အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, November 16, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၁၂)

Ch-12 (Ponduchery the Image of Frence Colony)

0 comments:

Post a Comment