အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, October 30, 2015

ၾကားသေရြ႕ေျပာ၍၊ ေျပာသေရြ႕သိၾကေစ-၁

ေျပာၾကပါေစေလ
ေမာတဲ့တစ္ေန႔ ရပ္သြားလိမ့္မယ္လို႔
ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလဲႊ
မ်က္ႏွာလဲြခဲပစ္ တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္ေတြ မျဖစ္ေစနဲ႔။
သူ (သရက္)
                       Tuesday, October 27, 2015

0 comments:

Post a Comment