အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, October 3, 2015

လကၤာမွသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ (အခန္း-၂)

Ch-2 (Prior Justment for Culture-shock)

0 comments:

Post a Comment