အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, October 25, 2015

လကၤာမွသည္ ဘာရတျပည္သို႔ (အခန္း-၅)

Ch-5 (Long Lost Relatives)

0 comments:

Post a Comment