အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, October 13, 2015

လကၤာမွသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ (အခန္း-၄)

Ch-4 (Unexpected Dhamma Discussion)

0 comments:

Post a Comment