အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, September 7, 2015

ႏွင္းခါး

သြားေပဦးေတာ့ တစ္ခါ
အမိမဲ့သား
အဖမဲ့ဘ၀မ်ား
ပရမ္းပတာက်
စခန္းမသာရတဲ့အလွေတြ
က်ားထက္ဆိုးတဲ့ရွင္ႀကီး
ေမခလာကိုျပန္ကယ္ရတဲ့ဘ၀ခရီးရွည္မွာ
ေခါက္႐ိုးက်ေျဖစရာ
ကံသာလွ်င္႐ိုးစရာရွိ
ေသခ်ာၾကည့္မိေတာ့မွ
ေလာကသစၥာဟာ
ကိုယ့္အေပၚက်တဲ့မီးလိုပါပဲလား …… ။
                                                           သူ (သရက္)
                                                  ၀၁-၀၈-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment