အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, September 5, 2015

အေျဖ

၀-လံုးကိုၾကည့္
တစ္ခုတည္း အေျဖညႇိခ်င္ေတာင္
သုညတိုး ဇီ႐ိုးမ်ိဳးနဲ႔
အို-လို႔ျဖစ္ေသးတယ္။
က-ႀကီးနဲ႔ ဂ-ငယ္
သေဘာတရားၾကြယ္လို႔
ၾကည့္သူဘက္စဲြ
အေျဖကဲြတယ္။
႐ိုးသား-ေျဖာင့္မတ္
ပညာတတ္မွ
အမွန္ကိုျမင္
အရာ၀င္မယ္။
ခနဲ႔လို႔ႏိုင္
ရြဲ႕လို႔ျပိဳင္ရင္
ခ်စ္ပင္မပ်ိဳး
မုန္းေဆးတိုးလို႔
ဘက္ပဲ့မဲ့ကင္း
ေလာကသင္း၀ယ္
အိုးရြဲ႕ရြဲ႕ထံ
စေလာင္းရဲြ႕တန္သည္
ကိုယ့္တရားကိုယ္ စီရင္ၾကေလသည္ ….. ။
သူ (သရက္)
Friday, September 04, 2015

0 comments:

Post a Comment