အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, September 4, 2015

“ေပ်ာ္”လို႔ “မေပ်ာ္”

အေတြးျဖင့္ေပ်ာ္
စက္လို႔ျဖင့္ေပ်ာ္ခဲ
ေမွ်ာ္ခ်င္ရာေမွ်ာ္
ေပၚခ်င္ရာေပၚေတာ့တယ္
စိုးရႏိုင္ဘူး …… ။
                                         သူ (သရက္)
                                          Friday, September 04, 2015

0 comments:

Post a Comment