အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, September 24, 2015

ရဟန္း၀တ္နဲ႔မို႔ သားအျဖစ္ အသိမွတ္မျပဳလိုတဲ့ မိခင္

A Sketch of Bhikkhu Bodhi's Biography

0 comments:

Post a Comment