အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, September 12, 2015

ကေန႔ဖတ္စာ (၃)

မိမိကုိယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္
သူတစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည္။
သူတစ္ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္
မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္သည္ (ေသဒကသုတ္၊ သံ၊ပါ၊၃၊၁၄၆)။
ေမတၱာျဖင့္-
            အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
             ၁၁/၀၉/၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment