အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, August 5, 2015

ညီညြတ္ၾကသည္ဆိုရာ၀ယ္

What the Unity Is

0 comments:

Post a Comment