အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, August 17, 2015

ေနာက္မွေပါက္တဲ့ ေရႊၾကာပင္

The Golden Lotus That Lately Sprouts

0 comments:

Post a Comment