အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, July 7, 2015

လမ္းျပတဲ့ ေ၀ဒနာ

Worthy and Right Moment to Express a Debt of Gratitude to the Benefactors

0 comments:

Post a Comment