အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, July 23, 2015

အကဲစမ္းမယ့္ ပဲြခင္းသာ

အပုပ္ေဖာ္
အဟုတ္ေစာ္မယ့္ပဲြ
မၾကာမတင္ႏဲႊဦးမယ္
သိကၡာလံုသလား
ရိကၡာလံုသလား
ရိကၡာအတြက္ သိကၡာကုန္ၾကမ္းမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကဲြျပား
ေလာကကို အတၱထား
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာစက္ တည့္ပင္ျဖစ္ေစ
ကဲေလ …… ပဲြခင္းထဲေလွ်ာက္ခဲ့ပါ။
                                                          သူ (သရက္)
                                                           Thursday, July 23, 2015

0 comments:

Post a Comment