အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, July 20, 2015

ေခတ္ပ်က္မွာ စနစ္ပ်က္ၾကတယ္“ေခတ္ပ်က္မွာ စနစ္ပ်က္ၾကတယ္”
ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်
အကြက္လွလွ ေရႊ႕ျပမထားေတာ့
‘႐ိုးအ’ရတာလည္း အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး
အခ်စ္လြန္ အမုန္းလြန္သူေတြၾကား
ဘက္မလိုက္သမားဆိုတာ ‘အတၱအႀကီးစား’ျဖစ္ရတယ္
ေနာက္ဆံုးေတာ့-
လူပါးပုလင္းထိ
ကိုယ့္ေထာင္ေခ်ာက္ ကိုယ္မိၾကတာပဲေလ …… ။
                                                                           သူ (သရက္)
                                                                            ၁၇-၀၇-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment