အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, July 19, 2015

ရဟန္းစားရမလို မစားရမလို ဆြမ္းတစ္နပ္

A Monk's Lunch Under the Circumstance

0 comments:

Post a Comment