အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 27, 2015

“ငါ့”ကိုခ်နင္း ဘ၀ကို“ရင္း”ပါေလ

The Reward of Patience

0 comments:

Post a Comment