အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 23, 2015

လက္သည္ဘယ္သူလဲ

Volition the Perpetrator of Action

0 comments:

Post a Comment