အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, May 26, 2015

ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ ေယာနိေသာ မနသိကာရ

Modern Application of Wise-reflection

0 comments:

Post a Comment