အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, May 16, 2015

အျမင္ေမွာက္ အျပင္ေရာက္

Committed Truth

0 comments:

Post a Comment