အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, May 10, 2015

ကဲ့ဲရဲ႕မလြတ္ႏိုင္တဲ့ေလာက

No One in the World Can Be Free From Being Censured

0 comments:

Post a Comment