အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, April 29, 2015

ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ နိယာမဆိုရင္ တို႔ဟာ နိယာမရဲ႕ သားေကာင္ေတြပဲေပါ့

Article on Victims of the Change

0 comments:

Post a Comment