အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, March 14, 2015

ဆႏၵာဂတိလား ေပၚတာ(Porter)လား

Article on is It Bias or Something Else

0 comments:

Post a Comment