အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, March 3, 2015

သစၥာ-အမွားအင္အား (Power) သည္-
မေကာင္းသည့္ဘက္၌လည္း ရွိသည္။
ေကာင္းသည့္ဘက္၌လည္း ရွိသည္။
“အင္အား”ရွိသည္ဆိုတိုင္း အေကာင္းသေဘာ မသက္ေရာက္။ ဤအခ်က္ကို သေဘာမေပါက္လ်င္ ေပါက္ေသာ္လည္း ငါတေကာေကာ ေကာလ်င္ “အာဏာရွင္”ဆိုသည့္ စက္၀န္းသို႔ မည္သူမဆို (မည္သူမဆို) က်မွန္းမသိ က်ရသည္။ သမၼဳတိေဘာင္အတြင္းရွိ သေဘာတရားမ်ား အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္း မွန္ေနသည္ဟု၄င္း သို႔တည္းမဟုတ္ အၿမဲတမ္းမွားေနသည္ဟု၄င္း ရာႏႈန္းျပည့္ သတ္မွန္ရန္ႏွင့္ ေလွနံဓားထစ္ တထစ္ခ် မွတ္ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေရ-ကို ဥဒက ဆိုသည့္ဘက္တြင္ မွန္သကဲ့သို႔ Water-ဟု ေျပာသည့္ဘက္တြင္လည္း မွန္သည္။ H2O-ဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မွန္သည္သာျဖစ္သည္။ အမ်ားသစၥာကို ငါ့သစၥာဟု ျငင္းေနသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည့္အခါမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ေေ      ေမတၱာျဖင့္-
                                                              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတၠသိုလ္)
                                                        ၀၃-၀၃-၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment