အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, March 20, 2015

ေ၀ဖန္ျခင္းကိုႀကိဳဆို၍ အျပစ္ေျပာျခင္းကို ဧည့္ခံတဲ့ေလာက

My Article Published in Print

0 comments:

Post a Comment