အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, February 13, 2015

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ အခမ္းအနား အမွတ္တရ စကား (တရား)

Article on Commemorative Speech for General Aung San's the Hundreth Annivesary

0 comments:

Post a Comment