အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, February 11, 2015

အသိဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့ နားလည္မႈကို ေပးႏိုင္ ယူႏိုင္တာဟာ အမွန္တရားအတြက္ အားသာခ်က္ပါ

တပ္ပ်က္မွာ ဗိုလ္လုပ္ရတာထက္
ဗိုလ္ပ်က္မွာ ဗိုလ္လုပ္ရတာနဲ႔

ေနာက္လိုက္လုပ္ရတာ ပိုၾကပ္တယ္။
ဖိအားဆိုတာ ေပးတိုင္းေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး
အားနည္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ေခြးေတာင္ ေခ်ာင္ပိတ္႐ိုက္ရင္ ျပန္ကိုက္တတ္တယ္။

0 comments:

Post a Comment