အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, January 13, 2015

လူ၊ ျပႆ နာႏွင့္ အေျဖ (E-Book လက္ကမ္းစာစဥ္-၄)

Human; Its Issue and Solution