အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, December 10, 2014

ေ၀ဖန္ျခင္းကို ႀကိဳဆို၍ အျပစ္ေျပာျခင္းကို ဧည့္ခံတဲ့ေလာက

The World Will Welcome Whatever You

0 comments:

Post a Comment