အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, November 21, 2014

လူ၊ ျပႆနာႏွင့္ အေျဖ (အပိုင္း-၁)

Human, Its Issue and Its Solution-1

0 comments:

Post a Comment